Главная / Новости /Общество / Хариин байгуулга хамгаалха

Хариин байгуулга хамгаалха

29-01-2020

Гарай часынуудые бүтээдэг Швейцарска Oris нэгэдэл 1904 байгуулагдаһан юм. Тэрэ нэгэдэл дэлхэйн далайнуудые ариг сэбэрэй талаар хамгаалха ажал үргэнөөр ябуулдаг. 2020 ондо Байгал далайда уларилай хубилалта ямар нүлөө үзүүлнэб гэжэ шэнжэлгэнүүдые тус байгуулга Эрхүүгэй ехэ һургуулитай эхилхэ юм.

Уһан – ажабайдалай эхин, - гэжэ Oris нэгэдэлэй хүтэлбэрилэгшэдэй нэгэн Рольф Штудер мэдүүлнэ. – Ерээдүй үетэндэ Байгал далайе арюун сэбэрээр орхижо шадахабди гэжэ этигэнэбди. Жэл бүхэндэ бидэ шэнэ арга боломжонуудые хэрэглэдэг урагшаа һанаатай эмхинүүдые оложо, эб хамта хүдэлхые оролдонобди. «Озеро Байкал» жасатай харилсаатай байһандаа, Эрхүүгэй ехэ һургуулиин «Точка № 1» түсэлөөр сугтаа ажаллаха байһандаа ехэ баяртайбди, омогорхонобди, - гэжэ хэлээ.

Oris нэгэдэл Aquis diver’s watch гэжэ часынуудаа олондо дурадхадаг. Мүнөө тэдэнэй бүтээһэн «Lake Baikal Limited Edition» нэрэтэй 1 999 часы февраль һарада наймаанда табигдаха. Часы 2 250 швейцарска франк гү, али 145 мянга гаран түхэригэй сэнтэй байха.

Сэнгэ РИНЧИНОВ

Теги: Швейцари Эрхүү Байгал гарай часыНаши издания