Главная / Новости /Общество / Игорь Кобзев Усть-Ордын тойрогтой танилсаба

Игорь Кобзев Усть-Ордын тойрогтой танилсаба

29-01-2020

Эрхүү можын амбан захирагшын уялгануудые дүүргэгшэ Игорь Кобзев Усть-Ордын тойрогтой танилсаба. Тиихэдээ нэн түрүүн Аркадий Балтаевай фермерскэ ажахы хүрэһэн байна.

Хүдөө ажахын продукци олондо хүргэхэ талаар хүндүүлхэй асуудалнуудые Игорь Кобзев тойрогой толгойлогшо Анатолий Прокопьевтой зүбшэн хэлсэбэ. Тиихэдээ Эрхүү можын Хүдөө ажахын яаманда энэ талаар хэмжээнүүдые абахыень даалгаба.

Тэрэшэлэн Эхирэд-Булагадай аймагай Булусын һургуулиин байшан хараба. Буряад хэлэнэйнь багша Наталья Евсеевада 1-дэхи ангида түрэлхи хэлэ шудалха һуралсалай- методическа шэнэ комплект барюулба. Удаань үхибүүдээр харилсаа.

Усть-Ордын 2-дохи һургуули, Үндэһэн музей, “Степные напевы” ансамбль, М.Н. Хангаловай нэрэмжэтэ Үндэһэнэй номой сангай баригдажа байһан байшан, ашаглалда тушаагдаагүй тамирай байшан, тойрогой 2-дохи больница болон бусадтай Игорь Кобзев танилсаһан байна.

Гадна Усть-Ордын 2-дохи һургуули һэльбэн шэнэлжэ байһан барилгашадаар уулзахадаа, ашаглалда тушааха болзорыень асууһан байна. Байгша оной августын 1-дэ заһабарилгын бүхы ажалнууд дүүрэхэ гэжэ үгэ үгэбэ. Мүнөө дээрээ һургуули үхибүүдэй һангай гэртэ оршоно. һуралсалай шэнэ хаһада тойрогой түүхэдэ түрүүшын гэгдэхэ Үндэһэнэй гимнази тэндэл байгуулха тухай даабари үгтөө.

«Усть-Ордын үнэн» сонинһоо


Теги: Эрхүү можо Усть-Ордын Буряадай тойрог амбан захирагша Игорь КобзевНаши издания