Главная / Новости /Общество / ​Һээр шаалга һэргээгдэһээр

​Һээр шаалга һэргээгдэһээр

05-02-2020

Һүүлэй хэдэн жэлдэ хаа-хаанагүй һээр шаалгаар мүрысөөнүүд үнгэргэгдэдэг болонхой. Илангаяа үбэлдөө олоор эмхидхэгдэнэ. Хүдөөгэй хүбүүд аргагүй эдэбхитэйгээр тэдээндэнь хабаадажа, һээр хухалжа дүршэхын хажуугаар энэ заншалай гүнзэгы удхыеньшье мэдэдэг боложо байһаниинь һайшаалтай. Мүнөө зарим тэды заншалнуудые дурдахамнай.

Үүсэ гаргажа, түрүүшын шанагдаhан мяханай дунда заал hаа hээрыень оруулдаг гурим байһан юм. Энэ үедэ орожо ерэhэн айлшадшье барандаа тэрэ hээрээ хуха сохижо гараха ёhотой. Ушар юуб гэхэдэ, hээр хуха сохигдоол hаа, энээхэн үүсэ болоhон малай hүнэhэн hаадгүй ябажа, шэнэ түрэлөө түргэн олохо, үгышье hаа, дахин мал hүрэгтөө шэнэ түл боложо эрьехэ. Тиигэжэ энэ айлай мал адуун үдэсэтэй, үрэhэ таhархагүй гэhэн удхатай. Үхэр малайнгаа яһанай хэр бэхи байһыень ажагладаг байһан.

Буряадтамнай хэдэн жэлээрээ хухардаггүй һээрнүүд олон байгаа. Эгээл суута һээр Ахаһаа асарагдаа бэлэй, тэрэ аяар 1987 онһоо хүнэй нюдаргада диилдэдэггүй байгаа. 2016 ондо Түнхэнэй Хойто-Гол тоонтотой Жаргал Занданов гэжэ шамбай хүбүүн энэ һээр хухалжа шадаа. Һүүлэй үедэ үнгэргэгдэдэг тэмсээнүүдтэ хүбүүднай оролсожо, һээр шааха шадабарияа улам дээшэлүүлнэ, мүлинэ гэхэдэ, алдуу болохогүй.

- Нэгэ үедэ hээр сохилгон гээшэ огтолон болишоhон байгаа гэжэ Захаамин аймагай Сагаан-Морин тосхоной Жимбеев Буда-Жаб үбгэн хөөрэнэ. 1950-яад онhоол дахин hээр сохижо эхилhэн юм ха. Энэ ушарай тайлбариие би тааhан хэбэртэйб – дайнай үедэ, дайнай hүүлээршье hээр сохижо байха эрэшүүлшье гэжэ хомор байжа болоо, теэд сүлөө забыньшье хаанаhаа байба гээшэб даа, - гээд, мэдээжэ сэтгүүлшэн, ирагуу найрагша Николай Шабаев бэшэнэ. Диилэнхи ушарта хадата газарта оршоһон аймагуудай ажаһуугшадай дунда һээр сохихо наадан мартагдаагүй, хухалха арганьшье алдагдаагүй байгаа.

- Һээр хухалха нааданай эмхидхэгдэжэ эхилхэдэ, хэдэн олон буряад хүбүүднай заншалта хубсаһаяа оёжо үмдөө, һүр һүлдэеэ үргөө. Заншалта ажахыгаа үргэжэ, адуу малаа үсхөөд байбалнай, түрэл хэлэмнайшье мартагдахагүй, - гээд, Буряад орондо һээр шаалга һэргээн дэлгэрүүлэгшэдэй нэгэн Гомбо Зурбаков һанамжална.

Энэ хүнтэй хэгдэһэн хөөрэлдөө анхараарайгты

lizartsketch

Булат БАДМАЕВ

Теги: Николай Шабаев Буряад Улас һээр шаалган Һээр шаалгаар мүрысөөн17:17

Туйлаһан дээрээ тогтонгүй 

16:59

Яагаад бэеэ hамааруулнабта? 

16:55

Депутаты Народного Хурала Бурятии обсудили меры поддержки малого и среднего бизнеса 

16:48

Глава Бурятии: "Владимир Владимирович уделил особое внимание развитию социальной инфраструктуры Бурятии" 

16:17

​«Мы позаботимся о вас!»: известные люди Бурятии – о солидарности и взаимопомощи 

16:01

​В Бурятии сформированы мобильные группы, уполномоченные составлять протоколы о нарушениях ограничительных мер 

15:51

​В Улан-Удэ дезинфекцию в многоквартирных домах поставили на контроль 

15:00

Холоhоо hуралсалай бэрхэшээлнүүд 

14:59

​В Улан-Удэ льготные категории школьников получат продуктовые наборы 

14:41

Мэр Улан-Удэ ввел особый противопожарный режим в городских лесах 

14:32

Тарилгын хаһа Буряад Уласта саг соогоо эхилхэ 

13:56

Холоhоо hураханьшье, hургаханшье хэсүү 

13:50

​Жители Бурятии могут получить консультации по вопросам капремонта дистанционно 

13:40

​В Бурятии ветераны получили выплату ко Дню Победы раньше срока 

13:33

​В Бурятии приведут в нормативное состояние более 113 км дорог 

13:23

​Предпринимателям Бурятии расскажут о мерах господдержки в режиме онлайн 

13:17

​В Бурятии принят «третий пакет» мер поддержки экономики 

12:40

​В Бурятии повысится зарплата всем медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом 

11:07

​Правительство России перенесло сроки уплаты налогов и сдачи налоговой отчетности 

10:13

​В Бурятии ежедневно проводят до 700 обследований на коронавирусную инфекцию 

09:58

Улан-Удэнский ЛВРЗ будет работать в бесперебойном режиме 

09:53

​Более 200 человек тушили лесные пожары в Бурятии 

09:41

​В Бурятии количество заболевших коронавирусом достигло 54 

08:51

​Геопортал Бурятии опубликовал он-лайн карту распространения коронавирусной инфекции в республике 

08:30

Преимущественно без осадков, днём до +18 ожидается в Бурятии сегодня, 8 апреля 

Наши издания