Культура 12 май 2016 1047

​Тархитай һэн гү?

Гурбан ангуушад энэ жэлэй агнуури эртэхэн эхилэе, юундэб гэхэдэ, саһанай багашье һаань, ойн оёороор тэжээлээ бэдэрхэеэ ан гараха гэлдээд, Дүлзэнэй гурбан хүлтэй мотоциклаар һундалдан, тайга руу гүйлгэлдэбэ. Сагһаа урид ерэһэн хабарай шэнжэ байгаалиие шэмэглэнэ. Хүрэхэ газартаа ерээд, үнөөхил зоболонто архияа гаргажа сэржэмдээд, үглөөгүүр ябагалха гэжэ шиидэбэ.

Хүрбын эрьеһээ холо бэшэ Ангуутанай малай байрадахи олохон үхэрнүүдтэ добтолһон баабгайнууд холо ошоогүй байха. Эшээгынь бэдэржэ олохо хэрэгтэй. Тэрэ гурбан баабгайн эшээ бэдэржэ олобо. Һогтуушье һаа, яһала үнэршэ нохойдол баабгайн эшээ олоходоо, баярлаһан, бахархаһаниинь хэлэлтэшьегүй.

Тиигээд энэ эшээн соо ойн эзэн бии гээшэ гү, али үгы гү, хайшан гэжэ мэдэхэб? Утахан һургааг хээд, нүхэ руунь хэды түлхеэд, иишэ тиишэнь хүшөөд абана. Теэд амитанай байһан тэмдэг үгы. Нэгэ ангуушаниинь нүхэдтөө хандажа: «Битнай энээн руунь ороһуу, намай хүлһөөмни аргамжалаад, нүхэ уруунь тархяарни табигты», - гэбэ. Бэеэ аргамжалаад: «Аргамжын хүдэлөө һаань, татажа гаргаарайгты», - гээд, нүхэ уруу оробо.

Уданшьегүй аргамжа ехэхэнээр хүдэлөөд, хоёр нүхэдэйнь нүхэрөө татажа гаргахадань, тэрэнь тархигүй байба. Тэдэ хоёр аргагүй сошоһондоо ээрэшэнхэй, нэгэниинь нүгөөдэһөө һурана:

- Энэмни, хүбаа, тархитай һэн гү, али үгы гү?

Нүгөөдэнь тээлмэрдэн:

- Сэржэмээ барижа, мяхаяа жажалжа байхадаа, нарбаяа хүдэлгэжэ байгаа һэн, - гэбэ.

- Тиихэдээ тархитай байгаа гээшэ ааб даа, - гэжэ тодорхойлбо.

Читайте также