Культура 26 окт 2016 1192

​Хүхюутэй хүгтэй ябая!

"ХҮХЮУ БУРЯАД” гэһэн шог ёгто зохёолнуудай авторнуудай дунда үнгэргэгдэһэн уласай мүрысөөндэ мүнөө жэл арбан зохёолшод хабаадажа, 60 зохёолнуудаа толилуулаа.
Эгээл олон зон заха холын Захааминһаа хабаадаа гэжэ тэмдэглэе. Урданай хөөрөөнүүдые уран гоёор найруулдаг холо Ёнгорбой нютагай Лубсан Цыренов “Буряад үнэнэйнгөө” дүрбэн дугаарта найман ябаган шог зугаануудые гаргуулһан байна. Багшын ажалай ветеран Содном-Жамса Цыренов энеэдэтэйшье, сухалдахааршье “Гахайн өөхэ даруулга” гэжэ хөөрөө эльгээгээ. Буряадай габьяата барилгашан Дымбрыл Гармаевай “Аман байна гэжэ ангалзахагүйл даа” гэһэн сэсэн һургаалтай “Эндүү үгын хойшолон” гэжэ хөөрөө июлиин 27-до толилоо һэмди. “Уран Дүшэ” нэгэдэлэй үнинэй гэшүүн, Исай Калашниковай нэрэмжэтэ шангай лауреат Шойдон Бакшеев хөөрүү хүхюу ангуушад тухай ехэ  энеэдэтэй зугаануудые эльгээгээ. Тиихэдэ Санага тоонтотой бишье хабаадалсажа, Буряад уран зохёолшод тухай хэдэн хөөрөө толилуулааб.
Хүүгэдэй шогтойхон хөөрөөнүүдые Хэжэнгын багша Галина Мункина найруулһан байна. Хурамхаанһаа уг гарбалтай Буряадай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, хүгжэмшэн, зүжэгшэн Владимир Бухаев энеэдэтэй ушарнуудые уридшье бэшэдэг һэн. Мүнөөшье дүрбэн зохёолоо дурадхаа.
Мэдээжэ уран зохёолшо, Хориин Эрдэни Дугаров һонин, энеэдэтэй наадатай зугаа хөөрөөнүүдые эгээл олоор эльгээгээ. Эдэ зохёолнуудые уншахадаа, ехэ бэрхэ, хурса гуурһатай, уран баян хэлэтэй уран зохёолшо гэжэ абаһаар ойлгохоор.
Яруунын хэблэлые олон жэлнүүдтэ толгойлжо ябаһан Эдуард Будаевай зохёолнууд баһал һонин байгаа. Энэ конкурсын дүүрээдшье байхадань, хүгтэй хөөрөөнүүдээ эльгээжэ, “Бадма баабайнда айлшална”. Баһал Нарһатын Р-Д. Санданов Дари хүгшэнэй хөөрөөнүүдые уранаар найруулаа.
Буряад хэлэнэй һайндэрнүүдэй үедэ тус мүрысөөнэй дүнгүүд согсологдоо. Нэгэдэхи номинацяар Шойдон Бакшеевтэ 3-дахи, Эдуард Будаевта 2-дохи һууринууд олгогдожо, Эрдэни Дугаровай шог зохёолнууд эрхимлээ.
Хоёрдохи номинацяар Владимир Бухаев 3-дахи һуури, Содном-Жамса Цыренов 2-дохи һуури эзэлжэ, Лубсан Цыренов илажа гараа.
“ХҮХЮУ БУРЯАДТА” илагшадые халуунаар амаршалаад, декабриин 2-то үнгэргэгдэхэ “Буряад үнэнэйнгөө” 95 жэлэй ойн баярта Буряад драмын театрта уринабди.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Читайте также