Культура 14 июн 2019 2556

​Цыден Цыренжаповай нэрэмжэтэ Чисаанын дунда hургуули

Жамсо Будажапов (1904 ондо түрэһэн)

Хэбэд номхон Хэжэнгын саада зүүн талын Загаһата нютаг баян түүхэтэй юм. Буряадтамнай эгээл түрүүн байгуулагдаһан һургуулинуудай нэгэн аад, тэбхэр табияа нёдон­до дунда һургуули болоһоор угтаа. Тиигэбэшье, эдэбхитэй бэрхэ шабинарынь гүрэнэй тэдхэмжэдэ гараһаншье һаа, түрэл һургуулидаа туһатай бай­жа, “Үе үеын холбоо” гэһэн түсэлөөр залуушуулые хүмүүжүүлхэ ажал мүнөө ябуулна.

Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын дээдэ һургуули дүүргэһэн зоотехнигүүд, 1961 он. Табан хушуу малаа үдхэгшэ Буряад орондо малай эмшэд болон зоотехнигүүдэй ажал сэгнэшэгүй. Тиимэһээ Буряадтамнай анха түрүүн малай эмшэдэй болон зоотехнигүүдэй тусхай һургуулиин нээгдэһэниинь удхатай юм


Надежда Батожаповна Замбалаева дайнай ветеран, 1904 оной Жамса Будаевич абынгаа, 1907 оной Хандамагай Аюр, Люба үхибүүдтэеэ буулгаһан гэрэл зурагуудые дурадхаа


1974-1975 онуудай һуралсалай жэл. 10-дахи “а” ангиин һурагшад Цыпилма Самбацыреновна болон На­талья Петровна багшанартаяа


Доржима Бодиева, Дарижап Сандитова, Нина Михайлова, Горячинск, 1983 оной ноябриин 27


Нэгэ үедэ һургуули дүүргэгшэдые түрэл колхоздоо үлэжэ, аша туһатайгаар ажаллагты гэһэн уряагаар хамтын ажахыда хүдэлгэдэг бэлэй.

Хонишодой суглаан, 1983 он

Эдэ гэрэл зурагуудые Доржима Бодиева эльгээгээ