Культура 13 фев 2020 533

​​Буряад Уласта «Уран хэлэтэнэй урилдаанай» эрхимүүдые элирүүлхэ талаар һанал хуряалга үргэлжэлһөөр

Буряад Уласта анха түрүүшынхиеэ үнгэргэгдэжэ байһан «Уран хэлэтэнэй урилдаанда» Буряад уласай, Үбэр Байгалай хизаарай, Эрхүү можын болон Үбэр Монголой түлөөлэгшэд – дүн хамта 276 хүн хабаадана.

Һонирхолтой энэ түсэлэй ашаар, вайберта ородог олон зон түрэл хэлэнэйнгээ баялигтай танилсана гээд тэмдэглэлтэй.«Уран хэлэтэнэй урилдаанда» буряад хэлэтэй, наһанай хизаарлалтагүй, ямаршье яһатанай, хаанашье ажаһуудаг хүнүүд хабаадаха аргатай юм.

Вайбер сүлжээндэ «Уран хэлэтэнэй урилдаанай» видео-буулгабаринууд оруулагдажа, арадай һанал хуряалга эхилээ. Тиихэдэ эгээл олон хабаадагшадтай (163 хүн) «Үреэлнүүд» гэһэн номинацида дүнгүүд согсологдоо. Һанал-хуряалгада 9,3 мянган хүн оролсоһон байна. «Жороо үгэнүүд» гэһэн номинацида февралиин 12-то һанал хуряалга эхилээ. Харин мүнөөдэр, февралиин 13-да, «Тоолуурнууд» номинацида һанал хуряалга эхилбэ.

Номинаци бүхэндэ харагшадай дура буляаһан шанда эгээл олон дуу абаһан хүнүүд хүртэхэ. Урилдаанай илагшые жюриин гэшүүд элирүүлжэ, 10 мянган түхэригэй шан барюулха юм. Шагналгын баяр ёһолол уласай «Сагаалган-2020» гэһэн баярай хэмжээ ябуулгада барюулагдаха юм.

- «Уран хэлэтэнэй урилдаан» олоной һонирхол татаһан байна. Бурядаймнай эгээл эдэбхитэй аймагууд гэхэдэ, Хурамхаан, Зэдэ, Хэжэнгэ, Хори аймагууд болоно. Тиихэдэ Зэдэ аймагай Цагатуй нютагай хүүгэдэй сэсэрлигэй, һургуулиин болон соёлой таһагай мэргэжэлтэд хабаадана гээд тэмдэглэлтэй.Хабаадагшадые тус мүрысөөндэ бэлдэһэн багшанар, хүмүүжүүлэгшэд болон уран һайханай хүтэлбэрилэгшэдтэ баяр хүргэнэбди. – гэжэ Буряад уласай арадай уран бүтээлэй түбэй ахамад мэргэжэлтэн Алевтина Малатхаева хэлэбэ.

Буряад Уласай соёлой яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг

Читайте также