Культура 28 янв 2020 1001

​​Мүнөө үеын хүгжэмэй UU.SOUND фестивальда«Намгар» хамталиг хабаадаха

Байгша оной февралиин 26-һаа 29 болотор Улаан-Үдэдэ мүнөө үеын хүгжэмэй UU.SOUND гэһэн фестиваль анха түрүүшынхиеэ үнгэргэгдэхэ. Тус хэмжээ ябуулга Буряадай филармони эмхидхэнэ гээд тэмдэглэлтэй. Хэдэн үдэрэй туршада хүгжэмдэ дуратайшуул һанаандаа таараһан хүгжэм шагнаха аргатай боложо, залуу бэлигтэншье урмашуулагдаха.

Буряадай ниислэл хотын анха түрүүшын UU.SOUND гэһэн фестиваль арадай болон мүнөө үеын дуунуудые гүйсэдхэгшэ оёоргүй талаан бэлигтэй Намгар Лхсаранова шэмэглэхэ. Буряад-монгол заншалай болон мүнөө үеын рок-джаз холбожо, ирагуу хүгжэм зэдэлүүлдэг Намгар Норвегиһээ Малайзи, Америкын Холбоото Штадууд хүрэтэр харагшадай зүрхэ сэдьхэл доһолуулдаг, мартагдашагүйгөөр хадуугдадаг юм.

Арбаад жэлэй туршада НАМГАР хамталиг бүхы дэлхэйдэ уласхоорондын фестивальнуудта эдэбхитэй, амжалтатай хабаададаг юм.

213-224, 210-555 гэһэн утаһаар мэдээсэл абажа болоно.

Наһанай хизаарлалта 12+

Буряадай филармониин дурадхаһан гэрэ зураг