Культура 27 янв 2020 598

​​«Милаан-тоглолтодо» Улаан-Үдын ажаһуугшад болон айлшадые урина

Буряад драмын театрай зүжэгшэд Лосолма Протасова Ольга Ломбоева-Ранжилова хоёр шог ёгто «Милаан-тоглолтодо» февралиин 2-то урина

Задарюун, согтой зугаатай хоёр хүгшэд - Янжима Спиридоновна Пылжит Капитоновна хоёр арад зоной дунда мэдээжэ болонхой. Эдэ хүгшэдэй роль ялас гэмээр гүйсэдхэдэг Лосолма Протасова Ольга Ломбоева-Ранжилова хоёр шог ёгто «Милаан-тоглолтодо» февралиин 2-то үргэн харагшадаа урина. Милаан хадаа үхибүүнэй үендөө хүрэхэдэ, тэмдэглэдэг найр наадан болоно гээд тэмдэглэлтэй.

Үнгэрһэн жэлдэ Буряадай инстаграмм сүлжээндэ бэлигтэй хоёр зүжэгшэд SHAR_BIN2 гэһэн бүлэг байгуулжа, тэрэ дороо олоной дунда суутай болоо һэн. Мүнөө бэлигтэй хоёрой тус бүлэгтэ 12,1 мянган уншагшад. Хоёр зүжэгшэд буряад хэлэ сахин хүгжөөхэ зорилготой буулгабаринуудые буряадаар буулгажа, ород хэлээр оршуулгатайгаар харуулна.

«Милаан-тоглолтодо» Лосолма Протасова Ольга Ломбоева-Ранжилова хоёр инстаграмм сүлжээнэй буулгабаринууд, багахан зүжэгүүдые хоёр хүгшэдэй зүгһөө харуулха. Тиихэдэ буряад эстрадын дуушад, хүгжэмшэд энэ үдэшэ шэмэглэхэ. Шог ёгто, хүхюу энеэдэтэй хэмжээ ябуулгада ерэжэ, амархыетнай Буряад драмын театрай зүжэгшэд урина.

Буряад уласай соёлой яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг