Культура 20 янв 2020 647

​​Буряадай оперо болон баледэй театрай зүжэг «Алтан баг» гэһэн шанда анха түрүүшынхиеэ гурбан һалбарида дэбжүүлэгдээ

Буряадай оперо болон баледэй театрай «Талисман» зүжэг «Алтан баг» гэһэн шанда анха түрүүшынхиеэ гурбан һалбарида дэбжүүлэгдээ. Тус баледэй эхэнэрэй гол рольда наадагшаАнна Петушинова, зүжэгэй найруулга болон «Работа балетмейстера/хореографа» гэһэн һалбарида балетмейстер-постановщик Александр Мишутин мэдээжэ шангай түлөө тэмсээндэ орохо.

Тиигэжэ мүнөөдэр, январиин 20-до, Буряад Уласай Засагай газарта энэ асуудалаар суглаан үнгэрөө. Тус хэмжээ ябуулгада соёл уралигай таһагай дарга Дмитрий Дылыков, Буряадай оперо болон баледэй театрай баледэй труппын уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ, Ородой Холбоото Уласай габьяата артист Баярто Дамбаев, «Алтан баг» шангай номинантка, театрай бүжэгшэн Анна Петушинова болон Буряад уласай арадай уран бүтээлэй түбэй уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ Мэдэгма Доржиева хабаадалсаа. Тиихэдэ суглаанда «Алтан баг» шангай гурбан һалбарида дэбжүүлэгдэһэн балет «Талисман» болон «Белый месяц. Новые голоса» гэһэн эстрадна дуунай мүрысөөнэй шэлэн абалгын болон түгэсхэлэй шатанууд тухай хэлсэбэ.

2019 ондо Г. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ оперо болон баледэй театрай «Талисман» гэһэн зүжэг февралиин 29-дэ Москва хотын «Геликон-опера» театрай тайзан дэээрэ табигдажа, шүүгшэд тэрэниие сэгнэхэ юм. Ород гүрэнэй театрай түрүү шагналнуудай нэгэн болохо «Алтан баг» шан барюулалгын ёһолол апрелиин 15-да «Зарядье» гэһэн концертнэ заалда үнгэргэгдэхэ. 

- Ород гүрэнэй бусад театрнуудта «Талисман» гэһэн зүжэг хаанашье табигданагүй. Гурбан номинацида дэбжүүлэгдэһэндээ ехэ баяртайбди, - гэжэ Анна Петушинова хэлэбэ.

«Талисман» гэһэн зүжэг Буряадай оперо болон баледэй уран һайханай хүтэлбэрилэгшөөр хүдэлһэн үедэ Морихиро Ивата Мариус Петипэй 250 жэлэй ойдо зорюулан табиһан юм. 

Буряад уласай соёлой яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг