Культура 15 янв 2020 458

​​16 сая түхэриг олобо

«Решала. Нулевые» гэһэн Буряад орондо буулгаһан криминальна драма харуулагдажа эхилһээр 16 сая түхэриг олоо. Энээн тухай «Кинобизнес» сайт дуулгана.

Декабриин 5-һаа Ород гүрэндэ ба Казахстанда прокадта гаража эхилһэн криминальна удхатай энэ киногой үмэнэ геройнуудай намтар зураглагдана.

«Централ партнершип» гэһэн томохон компаниин дэмжэлгээр энэ түрүүшын буряад фильм бии болоо. Тус криминальна драмые хоёр гүрэнэй 400 кинотеатр харуулаа. Түрүүшын үдэрһөө хойшо Ород гүрэн соо бусад кинонуудта орходоо, эгээл олон харагшадые суглуулаа. Тиигэжэ хэдыхэн саг соо хахад саяһаа үлүүтэй мүнгэн ороһон байха юм.

Үнгэрэгшэ оной декабрь һарын эсэстэ «Решала. Нулевые» фильм 16 сая 565 мянган түхэриг гэхэ гү, али 259 мянган доллар олобо. Буряадай кино бүхыдөө 70 мянган шахуу хүн хараа.

Премьерын болотор хэдыхэн һара үлөөд байхада, кино-найруулагша Евгений Замалиев хабдарта үбшэндэ нэрбэгдэжэ, наһа бараа. Тиимэһээ Евгений Замалиевай мүнхэ дурасхаалда энэ киногоо зорюулнабди гэжэ зохёохы бүлгэм дуулгана.

Киногой удха тухай тобшохоноор хэлэбэл, 2008 ондо унаган нүхэд Костя ба Завгар хоёр бэлэн мүрөөр мүнгэ хэхэ арга олоно. Хүнгэнөөр олдоһон мүнгэн баһал тиимээр лэ үригдэнэ.

rutube.ru

Автор: Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ