Культура 16 дек 2019 472

​​“Урагшаа” хамталиг “Новая Звезда 2020” гэһэн дуунай урилдаанда Буряад Уласаа түлөөлхэ

Сэсэг Цыдыпова ба Болотов Тимур хоёр “Урагшаа” хамталигай бүридэлдэ «Новая Звезда 2020» гэһэн дуунай бүхэроссиин урилдаанда Буряад Уласые түлөөлхэ болоо. Тус хэмжээ ябуулгын шэлэн абалгын шата Ородой Холбоото Уласай можо нютагуудһаа 86 хабаадагшад гараһан байна.

Үргэн ехэ гүрэнэйнгөө алишьн зүгһөө бэлигтэй дуушадые элирүүлжэ, тэдэниие дэлхэйдэ танюулха, можо нютагуудай үзэсхэлэн оршон олондо харуулха зорилготой дуунай мүрысөөн эмхидхэгдэнэ.

Урилдаанай нэгэдэхи шата декабриин 31-дэ эмхидхэгдэхэ, хахад финал ба түгэсхэлэй шата – январиин 2-һоо 4 болотор үнгэрхэ. Энэ үедэ харагшадай дунда һанал хуряалга үнгэргэгдэжэ, тэрэнэй дүнгүүдээр, хоёр лэ хабаадагшад илажа гараха.

Шагнал барюулха ёһолол хоёр шатада эмхидхэгдэхэ: январиин 4-дэ хүгжэмэй элитэ шэнжэлэгшэдһээ бүридэһэн жюриин шиидхэбэреэр эрхим гүйсэдхэгшэд шагнагдаха. Харин январиин 7-до бүхы гүрэнэй телевизор харагшадай һанаагаар тодорһон эрхим гүйсэдхэгшэ нэрлэгдэхэ.

Урилдаанай хабаадагшад тухай тодорхой мэдээсэл телеканалай сайтда хараха арга бии.

Үнгэрһэн жэлдэ Монголой “Фабрика звезд” гэһэн мүрысөөндэ илагша Дулма Сунрапова тус урилдаанда Буряад уласаа түлөөлөө гээд һануулая.

Ородой Холбоото Уласай Баталан хамгаалгын яаманай дэмжэлгээр “Звезда” телеканалда дуушадай урилдаанай видебуулгабари хэгдэнэ. 

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг

Читайте также