Культура 2 дек 2019 828

​​Танилсагты: “Мэндэ Амар” - шэнэ дуун

Буряадаймнай бэлигтэй залуушуул түрэл хэлэн дээрээ “Мэндэ Амар” гэһэн клип гаргажа, олоной дура буляажа шадаа.

Залуушуулай шэнэ бүтээл интернет сүлжээндэ табигдажа, түрүүшын үдэрэй туршада олон хүн Алихан Дзе Сарюна хоёрой хэһэн ажал үндэрөөр сэгнэһэн байна.

- Мүнөө үеын залуушуулые би һайхашаанаб. Буряад хэлэнэй байдал тухай үлүү үгэ хэлэнгүй, түрэл хэлэн дээрээ клип бэлдэбэ. Түрүүшын хоёр үдэрэй туршада найма мянган тухай хүн энэ бүтээлтэйнь танилсаа, - гэжэ Facebook хуудаһандаа Ирина Булгутова бэшэһэн байна.

- Мэндэ амар! Ямар гоё дуун гээшэб! Зунай саг һанагдаба. Бэрхэнүүд, - гэжэ Улаан-Баатарай, Үбэр Монголой манайшье уласай ажаһуугшад тэмдэглээ.

Интернет сүлжээнһээ абтаба

Hollaback production:

Alihan Dze & Saryuna - Мэндэ Амар

Суглараа манай арадай наадан

Зон олон байна эннэр (ерэ ерэ ерэ ерэ)

Тала дээрэ hалбараа манай наадан

Гал тойроод гарая ехээр (дээр дээр дээр дээр)

Нара зуб тойро энээгуур эсээгуй

Бари бари хоолойн абяа

Суглараа манай арадай наадан

Наадалахаяа гарая

Зүрхэн соогоо байhан юумэеэ хаангүйгөөр нээе

Энэ наадан суглуулаа бидэнии хамтараад байе

Дээрэ үеын хатар эхилээ аялга хэе

Нара зүб тойро тойро, нара зуб тойро эй

Ёhoл хатар наадан орин дотор удхатайл эй

Бузарлаагүй газар манай арад манай айл эй

Хамтаруулдаг ёhол дайралдаагүй хүсэтэй эй

Шэдитэ Хүсэ hанаан соомни байhаар ерээ

Мэндэ амар Ёохор наадан, Ёохор наадан, Ёохор наадан

Хала хала шуhа амилангаа, зон зон бэлэн болоhон олон болонгоо

Мэндэ амар Ёохор наадан, Ёохор наадан, Ёохор наадан

Хала хала шуhа амилангаа, зон зон бэлэн болоhон олон болонгоо

Суглараа манай арадай наадан

Зон олон байна эннэр (ерэ ерэ ерэ ерэ)

Тала дээрэ hалбараа манай наадан

Гал тойроод гарая ехээр (дээр дээр дээр дээр)

Нара зүб тойро энээгүүр эсээгүй, бари бари хоолойн абяа

Суглараа манай арадай наадан, наадалахаяа гарая

Тойро тойро аяар, нэмэнэе үгөө

Байhаар нээрээ зандаа, олон хэрэг олдоо

Хэлэ хэлэеэ: (о-о-о-о-о) бари, бари хоолой, (о-о-о-о-о) тойро тойро орой

Заалhaa энэ наадан эзэлбэлэ hанааем

hалгабала ула hалгабала манай утааем

Заалhaa энэ наадан сэбэрлэбэ галаар

Манай тойрог руу ороорой мэндэ амар мэндэ амар мэндэ амар

Мэндэ амар, Ёохор наадан, Ёохор наадан, Ёохор наадан

Хала хала шуhа амилангаа, зон зон бэлэн болоhон олон болонгоо

Мэндэ амар, Ёохор наадан, Ёохор наадан, Ёохор наадан

Хала хала шуhа амилангаа, зон зон бэлэн болоhон олон болонгоо.

Гэрэл зураг - скрин