Культура 13 ноя 2019 560

​​Сагаан үбгэн шалгараа

Ноябриин 18-да Жабар үбгэнэй түрэhэн үдэр тэмдэглэгдэнэ.

Тэрээндэнь дашарамдуулан, ТурСтат эмхи Ород Уласай эгээл мэдээжэ Жабар үбгэжөөлнүүдые элирүүлхэ зорилготой тусхай асуулта үнгэргэбэ. Тэрэнэйнь дүнгөөр Буряадай Сагаан үбгэн табан эрхимэй тоодо ороо.

Түрүүшын hуури Великий Устюг хотодо тоонтотой Жабар үбгэн эзэлбэ. Тэрээнһээ гадна Татарстанай Кыш Бабай, Карелиин Паккайне болон Талви Укко, мүн Буряадай Сагаан үбгэн эгээл мэдээжэ гэжэ тодоруулагдаа.

- Сагаан үбгэниие Жабар үбгэн гэхэдэ, буруу бэшэ аал даа. Энэмнай бурхан ха юм. Алим жэмэстэй модон доро, голой эрьедэ зэрлиг амитадай дунда hуудаг Сагаан hахалтай нэгэ үбгэн зурагта зураатай байдаг. Монгол туургата арадуудай эзэлжэ hууhан газарай hахюуhан мүн, - гээд, Сагаан үбгэнэй дүрэ 12 жэлэй туршада бэелүүлжэ ябаһан Ородой Уласай габьяата зүжэгшэн Дамбадугар Бочиктоев хэлэдэг.

Сагаан үбгэн илангаяа Сагаалганай үдэрнүүдтэ холо ойроhоо ерэhэн айлшадые угтан абажа, буряад арадайнгаа ёhо заншалтай, соёл уралигтай танилсуулдаг гэжэ мэдээжэ. 

minkultrb.ru сайтһаа гэрэл зураг абтаба

Автор: Булат БАДМАЕВ