Культура 13 ноя 2019 696

​​Сэдьхэлэйнь сэгнэшэгүй хэшэг

Уласай ниислэл Улаан-Үдэ хотоор намарай түлэг соо нажарай мэтэ зулгыхан үдэрнүүд мандажа, байгаалиин заяаhан бэлэг дээрэ нэмэжэ, найза нүхэрэйм, үүриимни уран бүтээлэй үдэшэ үнгэрбэ.

Бадамгаравын Наранбаатар. Буряад ороной манай үеын хүнүүдэй ухаан бодол соо энэ нэрэ өөрын hууритай, дадал болоhон танил нэрэ байха.

Золтой хоёрые золголдуулһан Ленинградта

1980-дахи онуудай эхеэр дэлхэйн эгээл hайхан, Агууехэ хубисхалай нангин үлгы, огторгой дээбэри доро үргэлжэ ехэ үзэсхэлэн Ленинград хотодо нэгэ hургуулида бидэ хоёр hуража гараhан зомди. Тэрэмнай уласхоорондын хэмжээнэй, профсоюзуудай бүхэдэлхэйн хүдэлөөнүүдэй түүхэ, оршон үе болон холын хараа шугамуудаар заажа байhан СССР гүрэнэй хоёр ехэ hургуулиин нэгэн бэлэй, мүнөө тэрэл профсоюзуудайнгаа Академи болонхой ажаллажал байдаг юм. Нүгөөдэнь Москва хотодо байдаг.

Польшо, Вьетнам, Монгол, Чехословаки, Болгари гэhэн хари оронуудhаа, Зүблэлтын бүхы республикануудhаа, Оросой Холбооной хизаар можо, тойрог нютагуудhаа айхабтар олон хүнүүдтэй суг hуража гарагдаа. Һониншье, гоёшье hэн даа… Бидэ гэр бүлөөрөө тэндэ байгаабди. Тиихэдэ Наранбаатар наhанайнгаа нүхэр Оюунатай суг hуража гараhан. Мүнөө бүгэдэндэ мэдээжэ болоhон хүгжэмшэн Нар-Оюу басаганиинь тиихэдэл мүндэлһэн юм. «Ленинградта түрэhэн» гэжэ энэ наhанайнь түрүүшын медаль түрэhэн тухай гэршэлгэтэйнь суг барюулагдаhан байха.

Нэгэ мэдэхэдэмни, найзам дуу ба хатарай «Байгал» шуулгын уран hайханай хүтэлбэрилэгшэ боложо, Улаан-Үдэ ерэшэнхэй байгаа бэлэй.

Урлалайнь эхин хаанаһааб?

Буряад орон соогуур ябаагүй газарынь үгы, ажалаараашье, намтайшье суг эгээл олон удаа ошоhон аймагынь Захаамин юм бэшэ аал даа. Захааминай аймаг ороод, эгээл хото хүрөөгүйхэн ябахадаа буужа: «Эндэhээ сэб сэхэ, тэрээхэн урда хадын саана Тэшэг сомон, тэрэ сомоной саанахана минии эжын нютаг Хутаг-Үндэр байха. Сэлэнгэ мүрэнэй эрье дээрэ. Эжым түрэhэн Хутаг-Үндэр нютагайм байгаалиин үргэлжэлэл Захааминай аймагта үзэгдөөд, сэдьхэлдэ ехэ дулаахан, ошожол байхыемни татаха, ошохо бүридөө өөрөө Захааминай хүн мэтэ hэгшэдэг болоод байнаб», – гэдэг юм hэн.

Энэ хүгжэмэй, урлалайнь эхин хаанаhааб гэхэдэ, иимэ нэгэ хөөрөө дэлгээ hэн: «Манай уг соо тиимэ ехээр уралигта хабаатай хүнүүд байгаагүй. Эжыемни дуушан байhан гэдэг. Тиимэ ехэ дуушаншье бэшэ hэн даа. Гэбэшье минии энэ мэргэжэлээ олохо ушартамни хамагай ехэ түлхисэ үгэhэн хүн уянгатай, үльгэртэй бүүбэйн дуунуудые дууладаг бэлэй. Гадна арадай дуунуудые зураглан, шагнаhан хүнэй нюдэндэ харагдахаар дуулаха, тиихэдэнь бинь бархиржа байгаад шагнадаг бэлэйб. Тиигэжэ минии уралигта дурлалда ехэ нүлөөлөө гэжэ hанадагби.

Багымни үшөө иимэ нэгэ дурсалга байдаг. Долоотой байхадамни, намhаа хоёр жэлээр дээгүүр эгэшэдэм ба намда нэгэ-нэгэ бэлэгүүдые асаржа барюулаа. Хаража мушхаад, досоохи гоё зурагуудыень кино шэнги хүдэлгэжэ байжа хараха нааданхай - намда, эгэшэдэм - уралдаа няагаад, үлеэжэ наадаха гармошка бэлэй. Би өөрынгөө нааданхайе хоёр саг тухай наадаад, эбдээд хаяаб. Эгэшынгээ нааданхайн ехэ гоёор дуугархадань, намдаа үгыш даа гэхэдэмни, өөрынгөө нааданхай юундэ эбдэжэ хаяhан юмши гээд, үгэжэ үгөөгүй. Эжыдээ гомдол барижа байжа арай гэжэ буляажа абамсаараа, голой эрьедэ гүйжэ ошоод, тэрээгээрнь наадан гэхэдэмни, аялга гаража байба. Эжын дууладаг арадай дуунуудые наадажа туршахадамни, айхабтар гоёор гаража байба ха юм. Тиигээд лэ эжыдээ гүйжэ ошоод, шагныт гэжэ, наадажа үгэбэб. Тиихэдэмни энэ дуу наадаад үзэ, тэрэ дуу наадаад үзэ гээд, би дуулаhан дуунуудыень бүгэдыень наадажа гаргадаг байбаб. Энэ ушарhаа би хүгжэмэй hургуулида ороходоо, бусад хүүгэдэй хажууда дуу наадажа гаргаха үндэhэтэй болоод ороhон байгааб».

Нэгэтэ гоёшоогоод

Ноябриин 5-да Улаан-Үдын Дуури ба бүжэгэй академическэ театрай ордон соо мэдээжэ хүгжэм зохёогшо, Буряад Уласай арадай зүжэгшэн, Монгол ороной уралигай габьяата ажал ябуулагша, Оросой Холбооной ниислэл Москва хотын Засагай газарай соёлой талаар гүрэнэй шагналтан Бадамгаравын Наранбаатарай 70 наhанай ойн баярта зорюулагдаhан тоглолтые дуу, хатарай «Байгал» театрнай дэлгэбэ. Энэ үдэшэдэ олон мэдээжэ дуушад, хүгжэмшэд хабаадаа.

Театр болон гүйсэдхэгшэдэй ябаhан лэ газараар бүхы дэлхэй дээгүүр зэдэлжэ байдаг дуу, хүгжэмыень мэдэхэгүй буряадшье, монголшье, бусадшье яhанай хүнүүд үгы ёhотой, Буряад оронhоо захалаад, Үбэр-Монгол, Бээжэн хүрэтэр баран мэдэхэ. Ушар юуб гэхэдэ, тэдэ нютагуудаар оюутадта багшалжа ябажал байдаг хүн юм. Монголой хүгжэмэй ба бүжэгэй дунда hургуулида hуража, тэрэ hургуулияа ятаг хүгжэмөөр түгэсхөөд, Монгол Уласай хүгжэмэй, бүжэгэй томо шуулгада ажаллажа захалаа. Эгээ тэрэ үеэр, 1967-68 ондо, Буряадай «Байгал» шуулгын бүхы зүжэгшэд Улаан-Баатарта тогложо, тэрэ наада ерэжэ үзэhэн Наранбаатар одоо буряад зон гээшэ ямар hайхан аялгатай, гүнзэгы, hонор абяатай хүгжэм дуунуудтай юм гэжэ гайхажа гараhамби гэжэ хөөрэдэг.

Буряадай алдарта дуушад Чимита Шанюшкина, Ким Базарсадаев, Абида Арсаланов, Клавдия Шулунова болон олон бусад hанаанhаань гарадаггүй, гэхэтэй, Буряадай бүжэгшэд ямар гоё, дуулажа бүжэглэхэ hайхан маягтай байгаа. Эдэ бүгэдэдэ эртэ, тэрэ аяар үшөө залуу наhандаа эзэлэгдээ ха юм даа. Хожомынь Буряад орондо ерээд ажаллахадаа, дадажа ядажа зобоогүй байха. «Соёл Эрдэнэ» шуулгада ажаллаад, 1991 ондо Монголой профсоюзуудай соёлой түб ордондо уран hайханай хүтэлбэрилэгшөөр ажаллажа байтарнь, Буряадай соёлой яаманhаа Монголой соёлой яаманда урилга бууба ха юм. Тиихэдээ эстрадашье, арадай дуунуудые мэдэхэ, өөрөө зохёохо, найруулха аргатай хүниие олоо hаатнай, hайн байгаа гэжэ тэрээн соонь бэшээтэй байгаа. Тиигээд лэ Монголой соёлой сайд, ажалдань эхи табилсаад ерэхэшгээд,Наранбаатарые 2-3 жэлээр ябуулаа, тэрэ 2-3 жэлынь 17 жэлнүүд соо үргэлжэлөө гээбы.

Тиигэжэ аяар залуудаа нэгэтэ гоёшооhон «Байгал» шуулгатайгаа хуби заяагаа холбоо бэлэй даа.

Ехэ-ехэ нэрэнүүдэй нүлөө

«Буряад дуунуудые эндээ ерээд, шуулгын хүдэлмэридэ хам орожо шудалаад байхадаа, ойлгосотой болоhоор, бэшэжэ захалаа hэм. Би ехэ азатай хүм гэжэ бододогби, ехэ-ехэ нэрэнүүдтэй танилсааб – Юрий Ирдынеев, Базар Цырендашиев, Сергей Манжигеев, Баяр Дондоков болоод олон даа. Найдан Дамирановай уран бүтээл байгаа. Ерэмсээрээ, Пүрбэ Дамирановтай ехэ найз боложо, хамта ажаллажа захалаабди. Минии буряад хүгжэм ойлгожо, сэгнэжэ абаhамни эдэл хүнүүдэй аша габьяа гэмээр юумэл даа. Тиихэдэ Буряадай радиогой Чингис Павловай нэрэмжэтэ буряад арадай хүгжэмэй зэмсэгүүдэй шуулга байгаа бэлэй. Байн тэрэ шуулгамнай «Байгал» театрта дамжуулагдаа гэжэ бүгэдэ мэдэнэбди. Тиихэдэ хамтаран ажаллажа захалhан олон уран шүлэгшэд байгаа: Гунга Чимитов, Алексей Бадаев, Галина Раднаева, Владислав Түгдэмэй, Николай Шабаев болон бусадтай олон дуунуудые бүтээгээбди. Владислав Түгдэмэй илангаяа hайхан дуунуудай үгэнүүдые бэшэдэг, тэдэ ульгам үгэнүүд дээрэнь хүгжэм өөрөө hуушадаг. Улаан-Үдын дээдэ hургуулинуудай болон бусад шуулгануудта хүгжэм бэшэжэ үгэдэг байгааб. Хатарай хүгжэм ехэ олон. Түрүүшын дуунууд гэхэдэ, тэдэш абаhаар бии болоогүй, байн-байн, дадаhаар байтарни, бии болоо бэзэ.

Ятагын хүгжэм тухай

Ерэмсээрээ, ятагшадай шуулгада ажаллажа захалааб, тоглолтын, найруулгын талаар хүдэлөөб. Тиигээд Астрахань хотодо үнгэрhэн хүгжэмэй хомор зэмсэгүүдэй Орос гүрэнэй хэмжээнэй ехэ мүрысөөндэ оролсожо, тэндэ байра эзэлээд, энэнь бидэндэ мүн лэ найдал түрүүлжэ далижуулаа бэлэй. Тиигээд лэ эгээ түрүүн ятагын шуулгада дуунуудые зохёожо захалааб: Гунга Чимитовэй «Хүүхэн дүүхэй», «Элдин нэмhэг хабарнай» болон бусад дуунууд байха. Би мэргэжэлээрээ ятаг дээрэ наадагша боложо гараhан хүм гэжэ хэлээ hэм. Монголдо энэ зэмсэг мэдээжэ байгаа, гэбэшье 1960-дахи онуудаар шэнээр hэргээжэ наадажа захалhан байха юм. Ятаг хүгжэм байбашье, морин хуурай хүгжэмдэ хүрэтэрөө мэдээжэ болоогүй, багаханаар хэрэглэгдэжэ байhан, мартагдажашье байhан гэхээр зэмсэг гэхэдэ болохо байнал даа.

Радиогой жасада «Үлгын дуун» болон тэрээн мэтэ жэжэхэн хэдэн хүгжэм дуунууд лэ байхаhаа бэшэ, тэрэ үеын ехэ юумэн үгы байдаг. 1960-дахи онуудай эхеэр мэргэжэлтэ 16 хүнүүдые шэлэжэ абаад, Солонгос Уласhаа багшые асараад, шуулга байгуулжа hургажа захалаа бэлэй. Өөрынгөө ээлжээндэ би хүүгэдые hургажа захалааб. Ятагын хүгжэм гээшэ Азидаа дээгүүр нэрлэгдэжэ, монгол хэлэтэй бүхы арадуудай дунда дэлгэржэ захалаа юм – Үбэр-Монголой олон үндэhэтэн, буряад арад зон. Ятагын хүгжэм улас түрэдөө дэлгэрүүлжэ байhан хүнүүдые нэрлэбэл, Алтанзул, Цэрэнбат, гадна Катюша гэжэ нэрэтэй багша, өөрөө ВСГАКиИ-да hуража байхадаа, «Байгал» шуулгада ятагын хүгжэм заажа байhан. Буряадай соёл уралигта Аюша Арсалановай аша габьяа ехэ даа, илангаяа ятагын хүгжэм дэлгэрүүлгэдэ. Москвада үнгэргэгдэhэн соёлой үдэрнүүдтэ хабаадахадаа, Аюша Арсаланов ятагшадые ударидажа ошоо. Тиихэдээ минии зохёол наадаhан юм» – гэжэ дурсан хөөрэдэг.

Дабтажа боломоор бэшэ

Буряадай хүгжэмэй хүгжэлтэдэ ехэ нүлөө үзүүлhэн композитор гээшэ. Тэрэнэй хүгжэмөөр шэмэглэhэн үндэhэн «Байгал» театраймнай «Угайм сүлдэ» гэжэ хүгжэмтэ зүжэг үндэр шагнал хайрада хүртэhэн байдаг. Найруулан табиhан бүлэг зон Москвагай Засагай газарай соёлой талаар гүрэнэй шагналда хүртэhэн бэлэй.

«Байгал» театр «Угайм сүлдэ» гэжэ томо зүжэг табиха шиидхэбэри абажа, Наранбаатарта зүжэгэй хүгжэмые зохёохо даабари үгтэһэн юм. «Сагай хубаариие, найруулгын ажалнуудые, үнэхөөр ехэ абьяастай хүн байhанаа харуулжа, Дандар Бадлуев бэе дээрээ даажа абаhан байха юм. Тиихэдээ зүжэгэй үзэгдэлнүүдэй тайлбаринуудые ехэ зохидоор намда ойлгуулжа үгэхэдэнь, хүгжэм бэшэлгэн айхабтар хүнгэн боложо үгөө. Буряад арадаа уг отогуудаарнь тайлбарилжа, бэлэн-бэлэн мэдэсэнүүдые толгойдом оруулжа ойлгуулаа. Тиихэдэ энэ зүжэгтэ ороhон хатарнуудай хүгжэм ондоо тээ дабтажа боломоор бэшээр гаража ерэhэн шэнги hанагдадаг. Юрэдөө, энэ зүжэгэй бүхы талануудынь - дуунууд, хүгжэм, хатарнууд, найруулга – онсо ондоо.

Оросой 80 гаран театрнууд сооhоо онсо илгаржа харагдаhан, сэгнэгдэhэн байха юм. Тиимэhээ энэ томо хүндэтэй шагналыень абаhандаа тон ехэ баяртай ябагшаб. Хараhан хүнүүдэй сэдьхэл хүлгэжэ, буряадби гэжэ омогорхол түрүүлхэ зохёол болоо гэжэ сэгнэлтэ Буряад орондоо абаа бэлэй гэжэ омогорхон хэлэдэг.

Хүгжэмдэ дуратайгаар хүмүүжүүлхэ

Уран шүлэгшэдтэй суг бүтээhэн уран бүтээлнүүд харамтайгаар мордожо арилhан зохёолшодойнгоо нэрэнүүдые мүнхэлжэ, тэдэмнай арадайнгаа түүхэдэ үлэнэ ха юм даа. Тиихэдээ залуу hүрэгтэ дуу, хүгжэм гээшэ хэды шэнээн эдитэй ба шэдитэй бэ. Гадна hургаалай талаар баhал сэнтэй бшуу. Тиимэhээ залуу зохёолшодой шүлэгүүд дээрэ хүгжэм бэшэдэгби. Хүүгэдые багаhаань хүгжэмдэ дуратайгаар, аргатай hаа, хүгжэмэй hургуулида оруулжа hургаха хэрэгтэй, заал hаа хүгжэмшэн болгохын түлөө бэшэ, хүмүүжэлээ хүгжэм дээрэ үндэhэлhэн хүүгэд заабол зүб хүмүүжэлтэй болодог, энээниие зүб гэжэ баримталhан олон жэшээнүүд бии бшуу даа.

Дуушадтай хүдэлхэдэ

Хэдэн олон дуушадтай ажаллагдаа. Уран бүтээлээ ойлгодог, «амидыруулха» таладаа нягта, нарин дуушан гэжэ байха. Тиимэ хүнүүдтэй хамтаран ажаллахада хүнгэн. Бадма-Ханда Аюшеева бидэ хоёр анхан «Бадма сэсэг» гэжэ шуулгаhаа эхилhэн бэлэйбди. «Байгалда» ажаллахын хажуугаар тэндэ Дандар Жаповичтай ажалладаг байhамди. Олон зон hанана ёhотой, байн «Бадма сэсэг» «Байгал» хоёрнай нэгэдэжэ, дуу хатарай нэгэ шуулга болоо бэлэй даа. Мүнөө театр болонхой. Тэрэ үедэ залуухан заахан Бадма-Ханда түрүүшынгээ алхамуудые хэжэ захалжа ябаа. Үгэнүүдээ багаhаа ехэ эли, ойлгосотойгоор дууладаг байгаа. «Сагаан hара» гэhэн сэнхир дэлгэсэй ехэ нааданда оролсоходоо, «Сагаатай голни» гэжэ дуу дуулажа, Буряад Уласай Юрэнхылэгшын шагнал абаhан юм.

Дуун бүхэндэнь шүтэнэ

Анатолий Андреевэй дуунуудта би ехэ дуратайб. Шагнаха, наадаха, дуушадта зааха, би тэрэ хүнэй дуун бүхэндэ шүтэдэг хүнби. Яагаад энэ хүнэй дуунууд арад түмэндэ хүрэдэг, дурлуулдаг гээшэб гэжэ бододог бэлэйб. Өөртэйнь уулзаад хөөрэлдэхэдэ аргагүй даруу, ехэл hайн hанаатай хүн байгаа бэлэй. Энэ хүнэй бүтээлнүүд намда үльгэр, дууряал болодог байгаа. Тэрэ үеэр мини «Найрнай наяраа» гэжэ дууе энэ ехэ нааданай hүлдэ дуун болгоё гэжэ дурадхал оруулжа, намайе ехэ баярлуулжа дэмжэhэн юм.

“Һуралсал абажа баяжадагби”

Түрэл «Байгал» театртаа баяраа мэдүүлнэб. Эндэ «Байгал» театрай үзүүр дуушад болон буряад арадай хүгжэмэй зэмсэгүүдэй шуулгаhаа гаднын олон дуушад оролсоно – эстрадын дуушад, минии басаган Нар-Оюугай нүхэд, дууриин дуушад… Шуулгын бүридэлдэ минии шабинар олона. Буряадай бүхы театрнуудтай тон нягта нарин холбоо харилсаатай байгааб, дуу хүгжэм гээшэ заха хизааргүй, хилэ гэжэ мэдэхэгүй ха юм даа. «Байгал» театр гээшэмнай мүнөө үедөө дэлхэйдэ мэдээжэ, дэлхэйе гайхуулжа байна ха юм. Буряад орондошье, Монголдоошье, Үбэр-Монголдошье – хаанашье ажаллажа байхадаа, хамагай түрүүн өөрөө hуралсал абажа баяжадагби. Үбэр-Монгол газар дэбисхэрээрээ үргэн, тэндэ монгол туургатанай бүхы түрэлэй хүнүүд багтажа байдаг, гайхалтай баян, hайхан нютаг юм. Иигэжэ үнгэргэhэн үе сагаа, олон олон танил талануудаа, нүхэдөө дурсан хөөрэжэл ябадаг хүн юм даа.

Наранбаатарай наhанай нүхэр Дарамзагдын Оюуна арбан долоон жэлэй туршада Улаан-Үдэдэ ажаhууха үедөө гансал сайгаа шанаад, сагаа миин лэ hалгаажа байгаагүй, Зүүн Сибириин соёлой дээдэ hургуулида аспирантура дүүргэжэ, эрдэмэй дид-доктор боложо гараа бэлэй.

Түрэл «Байгал» театрайнгаа хүсөөр бүтэhэн ойн баярай энэ тоглолтынгоо хүшэгэ хаахын урда Дуури ба бүжэгэй театрай тайзан дээрэ гаража, амаршалхаяа, уран бүтээлнүүдтэйнь үшөө дахин уулзахаяа ерээд танхим дүүрэн hууhан харагшадтаа баярые хүргэжэ, энэ үдэшэ эндэ сугларhан мүнгэ түрэл болоhон «Байгал» театрайнгаа байшан барилгада хандибланаб гэжэ Наранбаатарай мэдээсэхэдэ, харагшад нэрьемэ альга ташалгаар дэмжэбэ.

Һурагшатай багша золтой гэдэг. Нар-Оюу басаганиинь олон шабинарайнь нэгэн лэ ха юм даа. Ехэ мэдээжэ болонхой, манай уласта тон ехэ хүндэтэй.

Ажабайдал, амидарал тухай, эхэ орон, инаг дуран тухай, найрамдал нүхэсэл тухай, адуу мал, морин эрдэни тухай гээд лэ олон сэдэбээр hайхан шүлэгүүд дээрэ хүгжэм бэшэгдээ даа.

Наранбаатар бидэ хоёр доро дороо хоорондохи хадымнай орой дээгүүр гарадаг гүрэнэй хилын хоёр тээ, Булган аймагай Хутаг-Үндэр Захааминай аймаг хоёрто, хадынгаа хоёр хормойдо, эрэ боложо үндыгөөбди. Хилэ байгаал юм ааб даа, hаалта болодоггүй, уулзахяа hанабал уулзаад лэ байдагбди.

Facebook.com/Нар-Оюу

Николай ШАБАЕВ

Читайте также