Экономика 21 сен 2016 752

​Хониной үйлэдбэридэ - гол анхарал

Хони мал үсхэбэрилгын гол хүгжэлтэ хониной мяха үйлэдбэрилэн болбосоролгоһоо дулдыдана. Тиимэһээ Зэдын малшад хониной мяха буйлуулгын цех байгуулга хүлеэн тодожо абаа бшуу.

Энэ аймагай “Хамтаа” гэһэн ажахы хониной мяха худалдажа абадаг аад, мүнөө амиды хони худалдажа абаха аргатай болоо. Ушар юуб гэхэдэ, энэ малай улай хэхэ, хониной мяха эбдэжэ, мяхан болгохо цех нээбэ. Буряад Уласай Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманай дэмжэлтээр, хүдөө ажахын энэ потребкооператив хони гаргаха тусхай хэрэгсэлнүүдтэй, рефрижератор абажа, мяханай үйлэдбэри үргэдхэбэ.

Буряад Уласай Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманай сайд, Буряад Уласай Засагай газарай түрүүлэгшын орлогшо Даба-Жалсан Чириповэй тэмдэглэһээр, хониной мяха һайнаар буйлуулга хэгдэхэ аргагүй байхадань, хониной үйлэдбэри удаарһан байгаа. Мүнөө хонин ажал улам хүгжөөгдэхэ аргатай болобо гээшэ. Харин Зэдын аймагай малшадта хониёо амиды хэмжүүрээр ядамаргүй тушааха арга олгогдоо. Тиигэһээр Зэдын аймагай болон Буряад ороной дэлгүүрнүүд наймаанда хониной мяханай элдэб зүйлнүүдые дэлгэдэг болохонь.

Автор: Цырегма САМПИЛОВА

Читайте также