Экономика 17 май 2017 610

​Тала бүрхөөмэ хонид

Сэлэнгэ аймагые Буряад Уластахи хонишодой ниислэл гэжэ нэрлээ һаа, алдуу болохогүй. Ушар юуб гэхэдэ, эндэмнай байгша оной майн нэгэнэй байдалаар 47 719 толгой хун сагаан хонид ондо һайн оробо. Тэдэнэй 28 155-иинь хурьгалмаар болоһон эхэ хонид. 

Гэхэ зуура хабартаа хонишод түл абажа тухашардаг гээшэ. Сэлэнгэ аймагай бүхы ажахынууд энэ жэлдэ 16 893 хурьга абабал даа. Ниитын 15 отара тала дайда дүүрэн гэжэ бэлшэжэ ябана. Тэндэ дүн хамта 7809 толгой хонин бии. Энэ хабартаа ниитын отаранууд 1569 толгойгоор нэмэбэ. 

Сэлэнгэ аймагта хонидой үүлтэр һайжаруулдаг, шэлдэг хонидые үдхэдэг «Юрөө» гэжэ ажахы бии юм. Майн нэгэнэй байдалаар энэ ажахы 10 159 толгой хонитой. Тэдэнэй 5089-иинь хурьгалха эхэ хонид юм. Һаяын һарануудта тэндэхи хонишод 1389 түл абаа. 

Буряад дайда зундаа халуун, үбэлдөө шэрүүн гэжэ мэдээжэ. Харин хабар, намартаа һалхи шуурганшье хүдэлдэг ааб даа. Иимэ оршон байдалда буряад үүлтэрэй хонидые үдхэхэһөөмнай сэсэн юумэн үгы гэжэ бүхы наһаараа хони адуулһан хонишод үни хада мэдэхэ болонхой. Энэ мэдэсэеэ тэдэнэр үри бэенэртээ, түрэл гаралдаа, танил таладаа хүргэнэ. Тиимэл хадань Сэлэнгэ аймагаар дүүрэн «бүүбэй» үүлтэрэй хонид бүмбэр-бүмбэр бэлшэжэ ябана ха юм. 

Угаараа Айдар хаанай хото (Астрахань) нютагтай эдильбай үүлтэрэй хонид Сэлэнгын уудам талада ядамаггүй үбэлжэдэгөө мүн лэ гэршэлээ. Эдэ хонид нэгэл муутай. Нооһониинь шэрүүн. Тэрэниие тушааха гэхэдэ, абахаяа яараха үйлэдбэри байхагүй. Абаа болобол, нэгэ килограмм нооһонойнь түлөө эрхимынь 15, адагынь 8 түхэриг дурадхаха юм байна. Харин нарин сэмбэ нэхэхэдэ таарамжатай 1 килограмм нооһон адагынь 120 түхэригөөр ошодог юм байна. Сэлэнгэ аймагай захиргаан энэ байдалые олон талаһаань нарин гэгшээр шудалаад, шэрүүн нооһо болбосоруулдаг өөрын үйлэдбэри «Үлзы» кооперативай дэргэдэ байгуулха хараа түсэбтэй. 

Автор: Баяр ЖИГМИТОВ​

Читайте также