Экономика 30 янв 2019 2902

​Хониной арһаар сээжэбшэ оёно

Үзэсхэлэндэ аймагай бүхы сомонууд хабаададаг. Дүрбэдэхиеэ үнгэргэгдэһэн энэ хэмжээндэ Сэлэнгэ аймагай сомонууд болон ТОС-ой эмхинүүд хабаадаба. Мүн лэ Ивалга, Хяагта, Захаамин, Бэшүүр аймагуудай түлөөлэгшэд хабаадалсаа.

Хониной арһа ажахыдаа хэрэглэжэ, хубсаһа хунар оёхые Бандида Хамба лама Дамба Аюшеев уряалаа бэлэй. Сэлэнгэ аймагай засаг дарга Станислав Гармаев энэ талаар ехэ ажал ябуулна. Хониной нооһо элдэхэ ажал дэмжэгдэжэ, олон нютагуудта хониной арһа, нооһоор хубсаһа оёдог багахан эмхинүүд байгуулагдажа байһаниинь һайшаалтай.

Энэ түсэл бэелүүлгэдэ өөрынгөө хубитаяа Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй хани нүхэр Ирина Викторовна оруулжа, хүдөө нютагайхидые ехэтэ дэмжэжэ, үзэсхэлэн бүхэндэ ерэжэ дүнгэлсэнэ.

Үнгэрһэн 2018 оной октябрь һарада түрүүшын үзэсхэлэн дэлгэгдэһэн байха юм. Мүнөө тэрэ гэһээр үшөө олон зон хабаададаг болоо. Энэ удаа хониной арһаар бүтээһэн зүйлнүүдые олоор үйлэдбэрилхэ, оёхо гэһэн ажал ябуулна. Тиигэжэ аймагай хүүгэдэй сэсэрлигэй үхибүүдтэ сээжэбшэнүүд оёгдоно. Багашуулда дулаахан хониной арһан сээжэбшэнүүдые оёхо тухай һанамжа Хамба лама Дамба Аюшеев оруулаа һааб даа.

- Мүнөө сагта үхибүүдэй энхэ элүүр байдал тон шухала. Үбэлэй хүйтэн сагта дулааханаар хубсалхада, үбшэн хамшагта диилдэхэгүй. Дулааханаар хубсалуулхадаа, үхибүүдэйнгээ элүүр энхэ байдал хамгаалха болонобди, - гэжэ Хамба лама Дамба Аюшеев тэмдэглээ.

Аймагайнгаа бүхы хүүгэдые сээжэбшээр хангаад, наһатайшуулдаа оёжо үгэхэ хүсэлтэй, һүүлдэнь бусад зондо оёхо юм. Иимэ сээжэбшэнүүдые оёдог багахан эмхинүүд байгуулагдахадаа, хүдөө нютагта ажалай һуури бии болоно. Хайша хэрэг хаягдадаг хониной арһа ажаллажа, эдлэжэ, хубсаһа оёжо һурадаг болохо. Тиихэдээ хониной арһанай сэншье дээшэлхэ, хүдөө нютагай байдалшье һайжарха. Иимэ холые хараһан хараа бодолтой түсэл бэелүүлэгдэнэ гээшэ.

Үзэсхэлэнэй удаа сугларагшад суглаалжа, энэ эмхидхэжэ байһан хэрэгээ үргэлжэлүүлхэ, “хониной арһа элдүүрилхэ” гэһэн түсэл дэмжэхэ, арад зониие арһа элдэжэ, хубсаһа оёжо һургаха тухай шиидхэбэри абабад.

Автор: Буддын заншалта САНГХ-ын мэдээсэлэй албанай гэрэл зурагууд

Читайте также