Происшествия 28 июн 2018 864

​Үнгэрһэн үдэрэй туршада Буряад уласта ойн 1 түймэр сарагдаба

Гэрэл зураг pixebay.com

Үнгэрһэн үдэрэй туршада Буряад уласай ойн жасын дэбисхэртэ шэнэ 2 түймэр эхилээ. Зэдэ, Хойто Байгалай аймагуудта залинта аадарһаа боложо, гал һүжэрэн тараа гээд тэмдэглэлтэй.

Зэдэ аймагта 2 га талмайда һүжэрһэн түймэр ойн харуулшад унтарааһан байна.

Хойто Байгалай аймагта 1 га ойн талмайда гал гаранхай. Үбэр Байгалай авиа ойн харуулай баазын 11 парашютистнар-түймэр сарагшад тиишээ эльгээгдэбэ.

Буряад уласай дэбисхэртэ түймэрэй аюултай хаһын онсо гурим соносхогдонхой. Энэ үедэ ойдо орохо, түүдэг носоохо, хагда, бог шорой галдаха хоригдоно. Эдэ дүримүүдтэ хайша хэрэгээр хандабал, эрхэтэд - 4 мянганһаа 5 мянган хүрэтэр; харюусалгата нюурнууд – 20 мянганһаа 40 мянган хүрэтэр, юридическа нюурнууд 300 мянганһаа 500 мянган хүрэтэр ялада тохогдохо юм.

Түймэрэй гараһан тухай дүтын ойн ажахыда гү, али (83012) 20-44-44 гэһэн утаһаар дуулгыт гэжэ ойн харуулшад ажаһуугшадта хандана.