Общество 26 сен 2016 1098

​Агшан зуур

Энэ зураг дээрэ Буряадай түрүүшын хубисхалшан Цыремпил Ранжуровай наһанайнь хани нүхэр Бадмасуу байна.

Минии аба, Очиртар Цыреторович Цыдыпылов, суг алба хэжэ байһан нүхэдтэеэ зүүн гарһаа хоёрдохи байна. Энэ зураг дээрэ байһан хүнүүдые таниха, мэдэхэ хүнүүд байхал байха гэжэ найданам.

Сагаан - Шулуутын хүбүүд албандаа байха үедөө. Зүүн гар тээхинь Номид Цыдыптаров.


Баруун гар тээхинь Очиртар Цыреторович Цыдыпылов.

 

Цыремпил Ранжуровай хүбүүн Буда Цыремпилович Ранжуров.

Будын басаган Гарма-Цырен, Будын хүбүүн Дамба. Эдэнэр Цыремпилэй ашанарынь гээшэ.

Цыремпил Ранжуровай наһанайнь хайрата хани Бадмасууе хүдөө табижа байха үедэ буулгагдаһан фото-зураг.

Очиртар Цыдыпыловэй хүбүүн Ким Цыдыпылов Дулма Цыретаровна дүү басагантаяа.

Ц.Ц.Ранжуровта табигдаһан Хүдэри-Сомон һууриндахи хүшөө.

 Цыремпилэй хамаатан Эрдэни Будаевич Ранжуров түрэл колхоздоо парторгоор олон жэлдэ хүдэлһэн. Һүүлэй жэлнүүдтэ Зверосовхоз экономистаар, парторгоор ажаллаа.

Даши Ринчинович Гумпылов түрэл нютагайнгаа һургуулида олон жэлдэ директорээр хүдэлһэн юм.

Бэеэ элүүржүүлдэг Горячинск курортдо амаржа байха үедөө буулгуулһан фото-зураг. Минии наһанай хани нүхэр Мария Цыренжаповна Цыдыпылова. 1973 оной декабрь һара.

Майн юһэндэ, Агуу Илалтын һайндэрэй тэмдэглэгдэжэ байха үедэ хүшөөгэй дэргэдэ би, Ким Цыдыпылов, нүхэр хүбүүн Бадма-Доржи Очиртарович Цырендоржиевтай байнабди.


Автор: Аркадий БАТОМУНКУЕВ

Читайте также