Общество 20 окт 2016 898

​Үнгэрһэн зуун жэлэй агшан зуур

Зүблэлтэ засагай түлэг һалбараад байха үедэ ямаршьеб шалтагаанаар тусхай һургуули гаража шадангүй үлэшэһэн эрдэмдэ шуналтай ажалшадые саашадань һургаха һайн саг байгаал даа.

Буряад Уласай габьяата зоотехник Зинаида Прокопьевна Убеева багшын эрхилдэг зоотехническэ таһагай бүлгэмдэ 1968-1971 онуудта һураһан оюутадые харанат. Һургуулияа эрхимээр дүүргэһэн эдэнэр түрэл ажахынуудтаа эрхимээр хүдэлжэ, үнидэ наһанайнгаа амаралтада гараашье һаа, мүнөө дорюун зандаа аша зээнэрээ, зариманиинь гушанараа үргэлсэжэ, ан-бунхан ажаһууна.

Энэл бүлгэмдэ һураһан Захааминай Санагын совхозой Санжайжап БАНЗАРАКЦАЕВ нүхэдэйнгөө гэрэл зурагуудые тэрэ сагта уранаар буулгадаг бэлэй.

Мүнөө болоод байхада, эдэ зурагууд ехэл һонирхол түрүүлнэ. Тэрэ гэһээр дүүрэн хоёр үе ургаад байна. Тиихэдэ нарай ябаһан үхибүүдынь өөһэдынгөө хүүгэдые ажабайдалай үргэн харгыда гаргажа байнад ха юм. Тэдэнэр эжы абануудайнгаа һуража ябаһыень хаража, тэрэ үеын ажабайдалтай танилсаг лэ гэһэн һаналтайгаар эдэ зурагуудаа эльгээһэн Санжайжап Дамдиновичта баяраа мэдүүлнэбди.

Энэ һайн жэшээгээр уншагшадайнгаа үнгэрһэн зуун жэлэй ажабайдалай элдэбын ушарнуудые харуулһан зурагуудаа “Буряад үнэндөө” эльгээжэ байхыень хүлеэнэбди.

Дээрэ үгтэһэн зураг дээрэ: В.В.Кириллов (саашаа хараад байна), И.С.Красавин, С.Д.Банзаракцаев


Описание: Г.Д. Лоскутников, Д.М. Жугдуров, К.Г. Карандаева, В.М. Грешилов, Г.Н. Корнилова, И.А. Можайка – бүлэгэй староста, Б.Б. Чойбонов, В.А. Черных, М.С. Слепнёв, Д.И. Портнова, И.С. Сенотрусов, Д.Н. БатожаргаловОписание: Зүүн гарһаа: В.В. Кирилов, К.С. Карандаева, Е.Г. Кокорина – багша, Г.Н. Корнилова


Описание: Зүүн гарһаа: К.Г. Карандаева, Н.Б. Буданимаев, Д.М. Жугдуров, Д.И. Портнова, Р. ЛамажаповОписание: Зүүн гарһаа: К.С. Карандаева, В.М. Грешилов, Н.Б. БуданимаевОписание: Зүүн гарһаа: С.Т. Андреев, Д.Н. БатожаргаловОписание: Зүүн гарһаа: С.Д. Банзаракцаев Д.Н. Бакшиханов хоёр Оронгын хабсагайдаОписание: Зүүн гарһаа: Г.Н. Корнилова, В.В. Кирилов, Г.Д. Лоскутников, И.С. Красавин, М.С, Слепнёв, Зинаида Прокопьевна Убеева – бүлгэмэй эрхилэгшэ, К.С. Карандаева, М.Б. Буданимаев, В.А. Черных, И.С. Сенотрусов, Д.М. Жугдуров

Автор: Аркадий БАТОМУНКУЕВ

Читайте также