Общество 3 ноя 2016 1038

​Үнгэрһэн зуун жэлэй агшан зуур

Ярууна аймагай Тулдуунай һургуули 70 жэлэйнгээ дэмбэрэлтэ ойе угтана.

Түрэл һургуулиингаа түүхэ уудалжа, Тулдуунайнгаа эрдэмэй гуламтын баярта ойгоор дашарамдуулан, Ольга Доржиева һургуулиингаа урданай гэрэл зурагуудые "Агшан зууртамнай" эльгээбэ.


Описание: Тулдуунай 8 жэлэй һургуули. 1974-1975 онуудай һуралсалай жэл. 7-дохи "а" анги. Тулдуунай һургуулиин хүгжэлтэдэ бүхы шадалаараа оролдоһон һургуулиин захирал Геннадий Никифорович Максимов, ангиин хүтэлбэрилэгшэ Ольга Шагдаровна Жамбалова (Доржиева), һуралсалай таһагые даагша Жалсан Мажиевич Мажиев.


Описание: 1985-1986 онуудай һуралсалай жэл. Хүтэлбэрилэгшэ - Цырен-Дари Дашидоржиевна Жамбалдоржиева, хари хэлэнэй багша.


Описание: 1992 ондо дүүргэһэн һурагшад. Дундань: Раиса Борисовна Матхонова, хүтэлбэрилэгшэ.


Описание: Хүтэлбэрилэгшэ - Дулма Доржиевна Турунхаева, мүнөө һургуулияа даажа байһан захирал.


Описание: 1987 ондо дүүргэһэн һурагшад багшанартаяа. Дундань: тамирай хэшээлнүүдые ябуулжа, олон бэрхэ тамиршадые бэлдэһэн Дамба Бадмаевич Тугмитов.


Описание: Һургуулиингаа хэрэлсы дээрэ Дарима Ламажаповна Батуева, наһаараа (40 гаран жэл) тоо бодолгодо нютагайнгаа хүүгэдые һургаһан багша, шабинартаяа.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ бэлдэбэ.

Читайте также