Общество 27 янв 2017 1013

​Долёобортоо домтой, эрхыдээ эмтэй

Түрэһэн тоонто нютагһаан далижан дэгжээд, бүмбэрсэг дэлхэйн али нэгэ буланда һуража, ажаллажа байһан буряадууд мүнөө үедэ али олон даа. Тэдэнэр хэдышье хари холо ажаһуухадаа, тоонто нютагаа һанажа, сэдьхэлдээ дүтөөр бодожо, холбоо харилсаагаа таһалангүй ябадаг.

Эрхүү можын Алайрһаа уг гарбалтай, эмшэн, эхэ-баригша, клиническэ профессор Сильвия Даваевна Гочоевае онсолон тэмдэглэхэ дуран хүрэнэ. Эрхүүгэй эмшэдэй дээдэ һургуулида һуража байтараа, Сильва Монгол ороной ниислэл Улаан-Баатар зорижо, Уласай ехэ һургуулиин анагааха ухаанай факультедтэ һуралсалаа үргэлжэлүүлээ.

Улаан-Баатарта наһанайнгаа нүхэртэй ушараа. Тэрэ үедэ Ленинградай политехническэ дээдэ һургуули дүүргэһэн хүдэр залуу инженер Намсарайн Авирмид Дархан хотын үйлэдбэридэ ахамад инженерээр хүдэлжэ байгаа. Залуу гэр бүлэ Үнэнбүрэн гэжэ хүбүүтэй, Амарлин басагатай болоо.

1970-аад онуудаар Авирмидые дипломадай ажалда хабаадуулжа, Монголой Москвадахи элшэн сайдуудай хороондо хүдэлхыень эльгээгээ. Тиимэһээ гэр бүлөөрөө Москвада байха боложо, Сильва ординатура эрхимээр дүүргэжэ, арбаад жэл соо Москвада ажаллаа.

Үнэнбүрэн хүбүүниинь Германида һураа. Мүнөө Үнэн гэр бүлэтэеэ Америкын Холбоото Штадуудай Калифорнидо ажаһууна. Тэрэ олон жэлдэ BMW автоконцернын түлөөлэгшөөр амжалтатай хүдэлнэ.

Амарлин басаганиинь Токиогой дээдэ һургуули эрхимээр түгэсхөөд, мүнөө Канадын Ванкувертэ ажаллана.

Анужин ашаниинь Белградта ажаһууна, уласхоорондын агаарай онгосын стюардессэ юм.

Дүй дүршэлтэй, эрхыдээ эмтэй, долёобортоо домтой Сильвия Даваевна хүдэлһөөр зандаа. Улаан-Баатарай залуу үетэнэй хахадынь шахуу Сильвия Даваевнагай ашаар алтан дэлхэй хараа гэхэдэ алдуу болохогүй. Хэды хүндэ ушарта дайрагдаһан хээлитэй эхэнэрнүүдые хаража, эмнэжэ, зүбшөөл заабаряараа туһалжа, һайнаар түрүүлжэ, эхыеншье, үрииеншье абарһан юм даа, тооложо барахагүй.

Сильвия Даваевнагай дэмбэрэлтэ ажалые Монгол Улас түрэ үндэрөөр сэгнэжэ, Чингис хаанай болон Алтан Гадаһан орденуудаар шагнаа.

Сильвия Даваевнада элүүр энхые, амар мэндые, аза жаргалые, буян хэшэгые хүндэтэйгөөр хүсэнэбди.Сильвын түрэлхид - Софья Соктоевна эжы, Даваа Гочойн эсэгэ. 1935 оной май


Оюутан Сильва мүльһэн элүүртэ гарахаяа бэлдэнэ

Эрхүүгэй

Эрхүүгэй дээдэ һургуулиин оюутан байхадаа. 1954 он


Дээдэ һургуулияа одоошье дүүргээд. 1959 он


Авирмид нүхэртэеэ, һанаха, һарбайха үхибүүдээрээ. Москва, 1967 он


Түрэһэн тоонто нютагтаа аха дүүнэрэйнгээ, үетэн нүхэдэйнгөө дулаахан дүхэригтэ


Алтан Гадаһан ордендо хүртэһэн баяртай эмшэн. 1999 он

Автор: Светлана ТАПХАНАЕВА

Читайте также