Общество 5 май 2017 1091

​Ажабайдалай гол шатанууд

1945 ондо Москвагай Улаан талмайгаар Агуу Илалтын жагсаалда ябаһан Буда Ганжуров. 

Буряадаймнай олон зон тэрэниие һайнаар мэдэдэг һэн. Буряад Уласай габьяата багша, бултанда хүндэтэй дайнай ветеран Буда Раднаевич сэрэгшэдтэй, хилэ харагшадтай ехэ танил бэлэй. 1942 оной августын 1-һээ 1943 оной апрелиин 5 болотор Буда Раднаевич Ахын аймОНОе даагшаар хүдэлөө. Тэрэ эндэл Ольга Андреевна Махутоватай гэрлэжэ, наһан соогоо эбтэй эетэй ажаһуугаа.


1939 он. Тэрэ үедэ нэгэ ангида наһаараа ехэхэн илгаатай үхибүүд һурадаг байгаа гэжэ харагдана. Тэдэнэй дунда Ольгын дүү хүбүүн Николай байлсана

Өөрлигэй дунда һургуулиин актив, 1934-1935 онуудай һуралсалай жэл. Махутова Ольга - 7-дохи ангиин һурагша. 

Урда талада: Гомбоев Чимит-Цырен; Тужинова Анна; Тулохонов (географиин багша); Махутова Оля; Арзухаев Аюша; Зангеев Виктор Васильевич (һургуулиин захирал). 

Арада зогсонод: ..., Цыренов Владимир Санжиевич (тамирай багша); ..., Дамбаев Халтар. 

Саанань зогсонод: Дугаров Соном Гомбоевич; Зангеев Владимир Васильевич (Виктор Васильевичай дүү хүбүүн); Цыренова Вера (Владимир Санжиевичай наһанай нүхэр)

1940 он. Өөрлигэй һургуулиин актив

Ганжуровтанай бүлэ Евгений хүбүүтэеэ, Вильяна басагатаяа далайн эрьедэ. Амарай можодо хилын заставада алба хэжэ байха үедөө

Буда Раднаевич Моондоһоо ерээд байна

Ольга Андреевна холын айлшадаар. Буда Раднаевич Захааминай РОНО-е даажа байхадаа, дүй дүршэлөөрөө хубаалдахыень СССР-эй баруун талаһаа багшанарые уриһан юм

Хяагтын Ехэ-Нугада. Ганжуровтанай бүлэ Евгений, Юрий хүбүүдтэеэ


Буда Раднаевич Ольга Андреевна хоёр Андрей ашатаяа


1945 оной июниин 24. Агуу Илалтын жагсаалда хабаадаһан тагнуулшад

Ганжуровтанай гэр бүлын архивай гэрэл зурагууд

Автор: Баяр БАЛДАНОВ​

Читайте также