Общество 20 июл 2017 1016

​Түхэреэн ехэ Түнхэнэй аха захатан Лопсон Шагдуров

Хүдөө ажахыда дүшэ гаран жэл таһалгаряагүй хүдэлһэн, Түнхэн аймагай хүдөө ажахын мэргэжэлтэ Лопсон Найданович 1933 ондо түрэһэн намтартай. Бага наһаниинь эгээл хүндэ хүшэр жэлнүүдтэ тудажа, ажалай амта хара багаһаа һайса амсажа гараһан гээшэ. 

Буряадай хүдөө ажахын дээдэ һургуулида зоотехник мэргэжэлээр һуража гараа. Түрэл аймагайнгаа ажахынуудта зоотехнигээр, мал ажахын ахамад мэргэжэлтэнээр, таһагые эрхилэгшээр, түрүүлэгшын орлогшоор хүдэлөө. 27 наһатайдаа Тоорын Ленинэй нэрэмжэтэ колхозой түрүүлэгшээр һунгагдаа. 1965 он болотор амжалта түгэс хүдэлөөд, Туранай совхоз ударидаа. Энэ тушаалдаа табан жэл хүдэлөөд, бэе махабадайнгаа шалтагаанаар болёо. Тиигэжэ 1970 ондо аймагай ажахынуудта бэлдэлгын ажал хинаха болон үйлэдбэрилһэн хүдөө ажахын эд хэрэгсэлые сэгнэхэ гүрэнэй ахамад инспекторэй тушаалда томилогдоод, хорин гаран жэлдэ хүдэлөө.

Лопсон Найдановичай түрэлхид: Найдан Дылыкович (1906 ондо түрэһэн), Сырен Хоборковна (1910 оной). 1958 ондо буулгагдаһан зураг


Роза Жамбаловна Шагдурова (Мылзенова) – зоофакультедэй 2-дохи курсын оюутан, 1958 он


Лопсон, Роза Шагдуровтан Баир, Бато хүбүүдээрээ, 1965 он


Найдан Дылыкович, Сырен Хоборковна түрэлхидынь, Лопсон Найданович, Роза Жамбаловна дүү басаган Хандатаяа, Бато, Дарима үхибүүдтэеэ, 1970 он


Зүүн гарһаа: Баир, Лопсон Найданович Будажаптаяа, Дарима, Роза Жамбаловна


Малай эмшэнэй дээдэ һургуули түгэсхэһэн Буда дүү хүбүүниинь


Сырен Хоборковна Сэсэг басагантаяа; Найдан Дылыковичай дүү басаган Сосор Валентина басагантаяа


Хамта һурагша нүхэд-оюутад: Сергей Никитеев (Эрхүү можо), Лопсон Шагдуров (Түнхэн), Сырен-Даша Болотов (Агын тойрогой Могойто аймаг), 1956 он


Шагдурова Роза Жамбаловна, дүү басаган Люба, хүршэ Сима. Зунай амаралта, 1959 он


Лопсон Найдановичай дүүнэр: Сэсэг- ма – Шэтын эмнэлгын дээдэ һургуули дүүргэһэн эмшэн, Долгор – Зүүн Сиби- риин технологическа дээдэ һургуули дүүргэһэн инженер-технолог, Хан- да – Буряадай багшанарай училищи дүүргэһэн уран зурагай багша


Оюутан байһан үеынь гэрэл зураг

Гэрэл зурагуудые Вера Лопсоновна Манутова дурадхаба

Автор: Аркадий БАТОМУНКУЕВ

Читайте также