Общество 17 авг 2017 1167

​Алдар суута Геннадий Манжуевай дурасхаалда

Геннадий Николаевич Манжуев 1948 оной октябриин 15-да Эрхүү можын Эхирэд-Булагадай аймагай Дарбай тосхондо түрэһэн юм. 

Долоодохи ангида һурахаһаа хойшо тэрэ дүрэ буляалдалгын барилдаанда ябажа эхилээ. СССР-эй уласхоорондын классай спортын мастер. Ородой Холбоото Уласай абарга - бүхэ, Россиин чемпионадуудай хүрэл болон мүнгэн медальнуудта хүртэһэн. СССР-эй чемпионадуудта табадахи, дүрбэдэхи һууринуудые эзэлһэн байна. Уласхоорондын турнирнуудта шангай һууринуудта гараһан, илалташье туйлаһан габьяатай. Буряад Уласай, Сибириин болон Алас-Дурна зүгүүдэй абарга юм. 

1971 ондо Геннадий Манжуев Буряадай гүрэнэй багшанарай һургуули дүүргээд, «Бэе тамир хүмүүжүүлгэ» гэжэ мэргэжэлтэй болоо. 1987 ондо коммунис намай дээдэ һургуули Новосибирск хотодо дүүргээ. 

1978 онһоо эхилээд, 1990 он болотор Буряад Уласай бэе тамирай соёлой гүрэнэй хорооной түрүүлэгшээр хүдэлөө. Ородой Холбоото Уласай Олимпиин хорооной үндэһэ яһатанай гүйсэдхэхы хорооной гэшүүн ябаһан байна. 1990 онһоо 1994 он болотор Буряадай АССР-эй Сайдуудай Зүблэлэй түрүүлэгшын орлогшоор ажаллаа. 1995 онһоо 1998 он болотор «Ариг Ус» концернын вице-президент ябаа. 1998 онһоо 2002 он болотор Буряад Уласай Монголдохи Түлөөлгэтэ газарай хүтэлбэрилэгшөөр хүдэлөө. 2002 онһоо 2006 он болотор Ородой Холбоото Уласай Генеральна консульствын вице-консулоор Эрдэнэт хотодо ажаллаа. 

Уран һайханда һэдэбтэй байһан тула Геннадий Николаевич уран зохёол, шүлэг бэшэдэг бэлэй. Тэрэ Буряад Уласай Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн, 13 ном гаргаһан юм. 

2010 ондо Геннадий Николаевич Манжуев бэе тамирай, соёлой спортын болон аяншалгын факультет 50 жэлэй туршада дүүргэгшэдэй тон эрхимынь гэжэ элирүүлэгдээ һэн. Энэ ушараар Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулиин ректор тусхай захиралта гаргажа, Манжуевай нэрэмжэтэ аудитори байгуулаа.

Геннадий Николаевичиин алдар нэрэ дэлхэйн нүүдэлшэ арадуудай монголшуудай тобшо толи соо оронхой. Геннадий Николаевич Манжуев Усть-Ордагай Буряадай автономито тойрогой, Эрхүү можын Эхирэд-Булагад болон Баяндай аймагуудай хүндэтэ эрхэтэн юм.

Бишыхан Гена ахатаяа, хүгшэн эжытэеэ байна


Гаханай найман жэлэй һургуулиин 7-дохи «а» анги. Геннадий эгээл дээдэ зэргэдэ тон баруун захада зогсоно


Ленинград, Петродворец. 8-дахи анги дүүргээд байхадаа. 1963 он


Г. Манжуевай түрүүшын вальс


Геннадий залуудаа


Дербент хото. 1977 он. Зүүн гарһаа баруулжаа Г. Манжуев, М. Надырбеков, В. Вострецов, И. Бузай, В. Голубев

Дагестанай нүхэдтэеэ. М. Гусейнов, А. Рамазанов, М. Сулейманов. 1973 он. Рица нуур дээрэ


Одесса хотодо Потёмкинай гэшхүүрэй дэргэдэ. Г. Баймеев, О. Алексеев, Г. Манжуев. 1976 он


Агуу хоккеист, Олимпиин наадануудай хоёр удаа абарга, дэлхэйн 8 удаа абарга Александр Якушевтай 1986 ондо Улаан-Үдэ хотодо


Далай Ламын моторлоһон бэшэг


«Алтаргана-2000». Г. Манжуев нүхэдтэеэ уһанда орожо байна

Автор: Аркадий БАТОМУНКУЕВ

Читайте также