Общество 27 дек 2017 896

​Зүблэлтэ үеын Шэнэ жэлэй шэди

Баргажанай аймагай Баянголой һургуулиин 7-дохи классай һурагша Бадмаев Баир. 1980 он.

Зүблэлтэ сагай Шэнэ жэлэй нааданай үедэ абхуулһан эдэ гэрэл зурагуудые харахада, эзэлүүдгүй бага наһан һанагдашана. Гоёл саг бэлэй даа, һониншье. Мүнөөнэйхидэл адли бэлэн костюм гэжэ байха бэшэ. Хүүгэд ёлкынгоо хубсаһа эжы абатаяа гү, али ахай аб­гайтаяа, үгы һаа багшатаяа суг хамта зохёожо оёдог, дархалдаг һэн. Минии багын үедэ хүүгэд ехэнхидээ космонавтын, саһаханай, шандаганай, хэрмэнэй, Буратинын, рободой, индианкын, Саһан хүүхэнэй костюмуудые үмдэдэг байһан.

Жэшээнь, би бэлэдхэлэй анги­да һуража байхадаа, һаял 6-дахи ангиин һурагша ябаһан эгэшэ­тэеэ суг хамта түрүүшынгээ ёл­кын хубсаһа бүхэли һүнеэрээ оёлсожо хоноһоноо оройдоошье мартадаггүйб. Юу ехэ юумэ абараажархиха һэмби даа. Асара-абааша, эндэһээ бари гэхэ мэтын даабаринуудые дүүргэжэ, һанаан соогоо ехэл хамһалсаа бэлэйб.

Баргажанай аймагай Баянголой дунда һургуулиин 7-дохи классай һурагшад: Агафонов Андрей, Жалсараев Жамса. 1980 он.

Саһаханай (снежинка) хубсаһа бэлдээбди. Тэрэ үедэ басаган бүхэн шахуу саһахан болодог бай­гаа бшуу. Марляар плати оёод, тэрэнээ зада крахмалдаад, ёлкын нааданхайнуудые жэжэхэнээр буталжа, эндэ-тэндэнь сабууга­ар няагаабди. Һүүлдэ ялагар-то­логор платияа үлгэсэдэ үлгөөд, тэрэнээ гоёшооһондоо нойроо алдажархёод, түргэн үглөөгүүр болохые тэсэжэ ядан хүлеэгээб. Тиихэдэ эгэшэеэ “Золушка” үльгэр соохи һайн феятэй жэ­шээ һэм: юрын марляар гоё пла­ти бүтээжэрхихэ гээшэ ёһотойл шэди шэнгеэр үхибүүн намда һанагдаа.

Баргажанай аймагай Баянголой дунда һургуулиин 7-дохи классай һурагшад: Дашиева Дарима, Задуева Ирина. 1980 он.

Һаяхана танилни аша хүбүүнэйнгээ ёлкодо ошоод ерээ. “Хэн болообта?” – гэжэ һурахадамни, тэрэмни саанаһаа һанаа алдаад: “Өөрөөшье мэдэнэгүйб. Спайдермэн гү, али супермэн гү даа, нэгэл “мэн” лэ даа. Ёлкодонь ошоходомнай, ехэнхи хүбүүдынь иимэрхүүл хубсаһатайнууд гүйлдэжэ ябаа”, - гэжэ голхоронгёор хэлээ һэн.

Үнэхөөрөөшье, мүнөө баса­гад булта шахуу принцессэнүүд, харин хүбүүдэй олонхинь мэ­дээжэ мультфильмнүүд соохи супермэнүүд болодог. Өөрын га­раар бүтээһэн өөрсэ костюмууд тон хомор.

Баянголой дунда һургуулиин һурагшад: Ринчинова Света, Очиров Тумэн, Бошиктуева Люба, Цыренова Таня, Ринчинова Цындыма, Раднаев Олег, ара талада Бадмаев Слава. Үбэлэй амаралтынгаа үедэ Тольятти хотодо. 1984 он.

Дарима ЦЫБИКДОРЖИЕВА