Общество 5 сен 2018 1009

​​Нью-Йоркдо ООН-ой трибунаһаа үгэ хэлэһэн түрүүшын буряад

Владимир Будаевич Цыбикдоржиев Түгнын талада түрэһэн юм. Суулгын һургуули түгэсөөд, Москва хотын түмэр замай дээдэ һургуули дүүргээ. Удаань гадаадын харилсаанай ажалайнь намтар эхилээ. Ехэ наринаар хэрэг ябуулдаг, үгэеэ ойлгосолдожо шададаг, улас түрын, мүн бүхы дэлхэй дээрэхи байдал һайн мэдэдэг һэн тула уялгануудаа эрхим һайнаар дүүргэхэһээ гадна хари гүрэнүүдэй хүтэлбэрилэгшэдэй этигэлдэ хүртэдэг байһан.

Нэрэ зэргэнүүд

* ООН-ой Уласхоорондын академиин академик;

* Түб Азиин нүүдэл соёл болбосоролой эрдэмэй академиин академик;

* Монголой Эрдэмэй академиин хари гүрэнэй гэшүүн;

* Буряад Уласай эрдэмэй габьяата ажал ябуулагша;

* Техническэ эрдэмэй доктор, профессор.

Шагнал хайранууд

* РСФСР-эй «Арадуудай хани барисаанай» орден, Вьетнамай болон Монголой «Хани барисаанай» орденууд; Монголой Чингисхаанай алдар солын орден ба Мүнгэн одоной медаль; Бүдэ бурханай 2500 жэлэй медаль; «Бүхэдэлхэйн буддын шажантанай хани нүхэрлэлэй» болон «Амгалан байдалай түлөө Азиин буддын шажанай конференциин» ойн баярай медальнууд.

* «Байгал-Амарай түмэр харгын барилгын түлөө», «Москвагай 850 жэлэй ойн», «Ажалай ветеран» медальнууд; ВЛКСМ-эй ЦК-гай «Залуушуулай амгалан байдал, хани барисаа болон эб нэгэдэл бэхижүүлһэнэй түлөө» тэмдэг.

* «Агван Доржиевай», «Буряад Уласай үмэнэ аша габьяагай түлөө», «Буряад арадай үмэнэ аша габьяагай түлөө», «Ород гүрэнэй бүридэлдэ Буряадай һайн дураараа ороһоор 350 жэлэй ойн баярай», «Буряад Уласай 90 жэл», «Верхнеудинскын байгуулагдаһаар 350 жэлэй ой» медальнууд.

* «В.И. Ленинэй түрэһөөр 140 жэл», «И.В. Сталинай түрэһөөр 130 жэл», «Агууехэ Октябриин хубисхалай 90 жэл», «ВЛКСМ- эй 90 жэл», «М.А. Шолоховой түрэһөөр 100 жэл» болон бусад дурасхаалай медальнууд.

“Бүхэдэлхэйн амгалан байдалай зүблэлэй” (“Всемирный совет мира”) болон “Амгалан байдалай түлөө Азиин буддын шажанай конференциин” (“Азиатская буддийская конференция за мир”) хоорондо харилсаа холбоонууд тухай тогтоомжодо гар табилга. Хоёр эмхиин юрэнхылэгшэнэр Ромеш Чандра болон Х.Гаадан (Монголой буддын шажантанай хамба лама), хоёрдохи зэргэдэ В.Б.Цыбикдоржиев. Монгол Улас, Улаан-Баатар, 1987 оной ноябриин 12

ХIV Далай лама Тенцин Гьяцо 60 наһанайнь ойн баярта дашарамдуулагдаһан пресс-конференци эмхидхэн хүтэлһэнэйнь түлөө В.Б. Цыбикдоржиевта баяраа мэдүүлнэ. Москвада Монголой элшэн сайдай албан, 1995 он

ХIV Далай лама Тенцин Гьяцо болон “Амгалан байдалай түлөө Азиин буддын шажанай конференци” эмхиин Генеральна секретариин орлогшо В.Б. Цыбикдоржиевай уулзалга. Москва, 1992 он

В.Б. Цыбикдоржиевай Энэдхэгэй вице-президенттэй зунай ордон үргөөдэнь уулзалга. Энэдхэг, Дели, 1989 он

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Б.Н. Ельцинэй Ивалгын дасан ерэлгэ. Ородой Холбоото Уласай Буддын шажантанай түб захиргаанай Түрүүлэгшэ Хамба лама Жамьян Шагдаров, Буддын шажанай ехэ һургуулиин захирал Чой- Доржи Будаев, “Амгалан байдалай түлөө Азиин буддын шажанай конференци” эмхиин Генеральна секретариин орлогшо В.Б. Цыбикдоржиев. Буряад орон, Улаан-Үдэ, 1992 он

В.Б. Цыбикдоржиевай КНДР-тэ СССР- эй элшэн сайдай албанай зүбшэлэгшэ В.Б. Сагановтай уулзалга. КНДР, Пхеньян, 1988 он

Американ киноактер Ричард Гир болон В.Б. Цыбикдоржиев Түбэд ниидэхынгээ урдахана. Москва, Шереметьево аэропорт, 1995 он

“Бүхэдэлхэйн буддын шажантанай хани нүхэрлэлэй” «Всемирное братство буддистов» ассамблейн үедэ. СССР-эй Буддын шажантанай түб захиргаанай түрүүлэгшэ Хамба лама Мунко Цыбиков болон В.Б. Цыбикдоржиев. Солонгос, Сеул, 1990 он

Аркадий БАТОМУНКУЕВАЙ түсэл 

Читайте также