Общество 23 окт 2018 843

​​Гушан гурбан Гулбай ехэ Яруунын Иисэнгын совхоз 2019 ондо 6О жэлэйнгээ жабхаланта ойе угтаха

Дайнай ветеранууд, дайшалхы орденуудай кавалернүүд, хамтын ажахын эдэбхитэд: Дондок Бимбаевич Дугаров, Батомунко Цыденович Ломпоев, Гомбо Очирович Цыренжапов, Цыден-Еши Абидуевич Ринчинов. Залуушуул: Цырен-Жап Базаров, Николай Ринчинов – ажахын мэргэжэлтэд, 1953 он


Совхозой захирал Дашабал Сультимович Бандеев, сомон дарга Базар Цыренович Цыренов хоёр ажалаа зүбшэнэ, 1955 он

Коммунис ажалай ударник, социалис мүрысөөнүүдэй илагша, аймагай чемпион, түрүү хонишон Дулмажап Содбоевна малшан Долгор Шагдаровна эжытэеэ, 1960 он


СССР-эй Верховно Соведэй һунгамал, түрүү хонишон Бальжима Базаровна Санжиева, депутадай туһалагша, наһанайнь нүхэр Будажап Цыренов, 1959 он


Аймагай түрүүшүүлэй суглаанда Ажалай Улаан Тугай, Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай нэгэ шатын орденуудай кавалер Осор Дагбаевич Сультимовта райкомой секретарь Р.Г. Раднаев үнэтэ бэлэг барюулна

Совхозой ветеранууд, эдэбхитэд, ахамад экономист Бабу Аюшеевич, Цырма Цыреновна Нимаевууд, 1970 он


Хамтын ажахын эдэбхитэн, Коммунис намай эхин эмхиин секретарь, дайнай ветеран Манибадра Цыбикович Бальжинимаев наһанайнгаа нүхэр, РСФСР-эй гэгээрэлэй отличник, түрүүшын багшанарай нэгэн Анна Цыдыповна Цыренжаповатаяа, 1960 он

Автор: Аркадий БАТОМУНКУЕВАЙ түсэл