Общество 12 дек 2018 1456

​​Буряад Улас – 100 жэл, «Буряад Үнэн» сонин -100 жэл иимэ ниитэ гаршагуудые нээхэмнай

Түүхэтэ 1924 он. Зүүн талаһаа: Цаян дарга, Хорлогийн Чойбалсан, Базар Барадин, Балингийн Цэрэндорж, Михей Ербанов, Элбэгдоржо Ринчино, Алтан Урианхай Тэвгэт

Ерэхэ жэлнүүдтэ манай Буряад Улас хоёр һайндэрнүүдые, ехэ үдэрнүүдые тэмдэглэхэ­еэ бэлдэжэ байна. 2021 оной декабрь һарада “Буряад үнэн” сонин 100 жэлэйнгээ ой уг­тан абахань. 2023 оной май һарада Буряад Уласай тогтоогдоһоор 100 жэл болохонь ха юм.

“Буряад үнэн” сонин Буряад Уласай Засагай газарай, Буряад Уласай Арадай Хуралай хэблэл гээшэ. Тиимэһээ сонин ударидаха редколлегидэ Арадай Хуралай, Заса­гай газарай гэшүүд оролсодог.

“Буряад үнэнэй” редколлегиин, сонин дэмжэн тойроһон олониитын түлөөлэгшэдэй үмэнэһөө Буря­ад Уласай ба “Буряад үнэнэй” 100 жэлэй ойе арад зон соогоо үргэнөөр тэмдэглэхэ тухай дурадхалнууд болбо­соржо, эдэ хоёр һайндэрнүүд тухай сониной нюурнууд дээрээ элитээр харуулхын түлөө түүхын гэршэнүүдые, хамтын һанаа бодолнуудые тунхаглажа байха ажалай эхи табиха гэһэн шиидхэбэри сониной редколлеги тогтоон абаба.

“Буряад үнэн” сонин 1921 оной декабриин 21-дэ анха түрүүн ниитэлэгдэһэн гэжэ “түрэһэн үдэрөө” үнинэй тэмдэглэдэг. Тиимэһээ мүнөө жэлэй декабриин 12-ой дугаарта “Буряад үнэн” – 100 жэл” гэһэн ниитэ гаршаг сониндоо нээбэбди.

Сониной редколлегиин шиидхэбэреэр “Буряад үнэн” – 100 жэл” гэһэн ниитэ гаршагнай “Буряад Улас – 100 жэл” гэһэн ниитэ гаршагтай нэгэн мандал доро, нэгэн һайхан нюур нюурлажа, үргэн олон арад зондоо айлшалха ёһотой!

Буряад арадай улас байгуулһан гээшэ түүхын хүгжэлтэдэ тон ехэ удха шанартай гээшыень булта мэ­дэнэбди.

Буряад арадай өөрын гүрэнэй хэблэлтэй болоһон гээшэ баһал энэ хүгжэлтэдэнь агууехэ үүргэ дүүргэһэниинь арсашагүй.

Буряад арадай бэеэ дааһан хэрэгтэ үндэһэн хэлэн дээрэ хэблэгдэдэг сонин, имагтал эхин үедэнь, шиидхэ­хы үүргэ дүүргээ, дүүргэжэшье байгаа, үшөө дүүргэхэ!

Эдэ бүгэдэ бэеэ дааһан гүрэнэймнай болон арад зоноймнай дабхижа, даажа гараһан зам тухай, дүүрэн түгэс наци гэгдэдэг шатадаа хүрэхынь гол асуудалну­удые энэ мүнөө нээһэн ниитэ гаршаг доро тобшохоно­ор ба дэлгэрэнгыгээршье хэлсэхэ хүсэлэнтэйбди.

Энэ ниитэ гаршагнай “Асуудал-харюу” гэһэн түхэлөөр баһа ябуулагдаха. Уншагшаднай өөһэдын асуудал­нуудаа редакцида эльгээжэ байха аргатай. Тэрэ асуудалнуудтань түүхэтэ эрдэмтэд, ниитын ажал ябуулагшад, сурбалжалагшад дүүрэн харюу үгэхые оролдохо болонобди.