Общество 20 дек 2018 1403

​​«Буряад үнэн» сониной хуудаһа ирахада

70 жэлэй саана 1948 оной декабриин 15-ай № 248 дугаар­та “Залуу уран зохёолшодой зүблөөн” гэһэн гаршагтай мэдээсэл тандаа дурадханабди.

«Бурят-Монголой залуу уран зохёолшодой республиканска хоёрдохи зүблөөн һаяхан Улаан- Үдэ городто болобо.

“Бурят-Монголой литерату­рын гол үенүүд, тэрэнэй зорил­гонууд” гэһэн элидхэл нүхэр Ц. Галсанов хэбэ.

Революциин урда тээ бурят- монгол арад зон уран һайханай литературагүй байхаһаа гад­на, үзэг бэшэгшье мэдэхэгүй байһыень нүхэр Галсанов тэм­дэглэнэ. Революциин урдахи үенүүдтэ бурят-монгол ажал­шад айхабтар хүндэ хүшэр дар­лалта доро, үлэсхэлэнтэ ядуу байдалда байһан тухайгаа уйд­хар гашуудалаар дүүрэн дуунуудые дууладаг, үльгэр онтохонуудые зохёожо, аман үгөөрөө дамжуу­лан хэлсэдэг, эрхэ сү-лөөтэ ажа­байдалые туйлаха тухай дура хүсэлөө харуулдаг байгаа.

Октябрьска революциин ашаар, Ленин-Сталинай пар­тиин хүтэлбэреэр, агууехэ ород арадай туһаламжаар манай бу­рят-монгол арад зол жаргалаар түгэлдэр шэнэ ажабайдалтай болоо, удхаараа социалистиче­скэ, формоороо национальна культурые хүгжөөгөө. Октябрь­ска социалистическэ революциин илаһан сагһаа эхилжэ, бурят- монголой литература бии бо­лоо. Омог баяраар дүүрэн ду­унууд, рассказууд, шүлэгүүд бии боложо эхилһэн байна. Коммунистическэ партиин хүмүүжүүлһэн, арадай дундаһаа урган гараһан хүнүүд энээниие бэшэдэг байгаа.

Советскэ социалистическэ Бурят-Монголой литература- да эхи һуури табиһан, уран бэрхэ зохёолшо Хоца Намсара­евай зохёолнууд тухай, манай национальна литературын хүгжэлтэдэ Хоца Намсараевай үүргэ тухай нүхэр Галсанов дэл­гэрэнгыгээр хэлэбэ. Саашадаа элидхэлшэ хадаа бурят-монгол литературын хүгжэлтын замые харуулба.

Элидхэлшэ хадаа советскэ хүнүүдэй моральна үндэр шэн­жэ шанарые элишэлэн харуул- ха, ажалайнь гайхамшагта габьяануудые тодорхойлон зу­раглаха, литература ба искус­ствын асуудалаар ВКП(б)-гэй ЦК-гай түүхэтэ тогтоолнуудые бэелүүлхын тулада саашадаа эсэшэ сусашагүйгөөр тэмсэхэ шухала гэжэ хэлэбэ.

ВКП(б)-гэй Обкомой секре­тарь нүхэр Казаков зүблөөн дээ­рэ үгэ хэлэжэ, өөһэдынгөө ниитэ эрдэмые эрид дээшэлүүлхыень, идейно-политическэ бэлэдхэлээ шангадхахыень, марксизм-ле­нинизмые гүнзэгыгөөр шудал­хыень залуу уран зохёолшодые уряалба».