Общество 21 янв 2019 868

​​Иисэнгын совхозой 60 жэлэй ойдо

Зураг дээрэ: С.М. Дугарон Сценскын һүнэй фермын коллективтэй, хажуудань Хүндэлэлэй орденой кавалер, түрүү һаалишан Цыдыпов Цыренжап, Бальжанова Р.Ц – Е. гэр бүлэтэеэ, сугтаа хүдэлдэг нүхэдөөрөө

Ленинэй нэрэмжэтэ колхозой һуури дээрэ Иисэнгын совхоз бии болгогдожо, дайнай ветеран, коммунист, нютагай хʏбʏʏн, олон дайшалхы орденуудай кавалер Дугарон Семён Митыпович ударидажа, тосхоной социально – экономическа хʏгжэлтэдэ горитойхон ажал ябуулһан. Арад зондоо гэр байра, соёлой эхин ба долоон жэлэй һургуулиин байшангуудые барюулһан, тосхониие зайн галтай болгоһон.

1953-1954 онуудта Иисэнгын ажахыда шэнэ газар хахалалган эхилээ һэн. Шэнэ газар эдлэжэ, таряалангай газар уужам болголгондо инженер-механик Цыбанов Даба-Самбу Цыренпилович ехэхэн ажал ябуулагша бэлэй. Энээн тухай Ц-Д.Ж. Жалсановай «Сэнхир нуурнуудай хизаар» гэһэн ном соо бэшэгдээ.


Зураг дээрэ: Цыбанов Д-С. Ц. гэр бүлэтэеэ.

Баунтын аймагһаа гэр бүлэтэеэ зɵɵжэ ерэһэн һаалишан Дугарова Цыремжит Амониевна Иисэнгэдээ ба аймаг дотороо ажалаараа суурхаһан. Гурбан Улаан Тугай орденой кавалер, аймагай Соведэй депутат сугтаа хүдэлһэн нүхэдтөө үльгэр жэшээ боложо, хүдэлжэ ябаһан, залуушуулые хүмүүжүүлэгшэ.

Олейников Виталий Гаврилович - түрүү механизатор, социалис мүрысɵɵндэ илагша, ажалай ветеран. В.И. Ленинэй 100 жэлэй ойдо зорюулагдаһан медальда хүртэһэн, бүхы наһаяа агта хүлэгэй жолоо барижа үнгэргэһэн.

Олон үхибүүдэй эхэ, Коммунис ажалай ударник, хара багаһаа хойшо колхозой ба совхозой ажалда үнэн сэхээр хандажа, оролдолго гаргажа хүдэлһэн Лубсанова Цырма Эрдынеевна хоёр орденой кавалер, табан жэлэй юһэдэхи ударник, гүрэнэй бэшэ олон хайрада хүртэһэн олон үхибүүдэй эхэ.

Yбһэ хуряалгын үе. Бүхы наһаяа колхоз, совхозойнгоо хүгжэлтэдэ үгэһэн Цыденов Жигжит Очирович Нимбуев Митып Дондокович хоёр. Тармуур дээрэ һуугша М.Д. Нимбуев хорёод жэлдэ отделениин эрхилэгшын, һүүлдэнь совхозой директорэй тушаалда ябаһан.

Дайнай урда тээ Украинаһаа ерэһэн Евдокия Семёновна Коваленко олохон жэлдэ Иисэнгэ нуурай хойто бэедэ Зазын колхоздо элдэб ажалда ябаа. Зургаан ʏхибʏʏдэй эхэ ажалдаа хүндэтэй ябаа. Гэрэй хоёрдохи хʏбʏʏн Владимир Степанович Коваленко загаһанай бригадир, Ажалай Алдар Солын орденой кавалер, «Яруунын аймагай Хүндэтэ эрхэтэн» гэһэн олон хүндэ зэргэтэй.

Хайнзанова Гэрэлма Ламажаповна – Иисэнгын совхозой түрүү һаалишан. Коммунист, фермын партийна бүлгэмэй ударидагша, Гүүндын дунда һургуулида һуража байхадаа, тамирай олон мүрысɵɵнэй чемпион, илангаяа санаар урилдаанда онсо илгардаг бэлэй. Бʏхы наһаяа һаалишанай ажалда зорюулжа, үндэр дүнгүүдые туйлажа, Яруунын райкомой Пленумэй гэшүүн ябаа, Хүндэлэлэй самбарта тэрэнь оруулагдаа һэн.

Ленинэй нэрэмжэтэ колхозой хониной нооһо хайшалагшад дунда һургуулиин һүүлээр түрэл нютагтаа хүдэлһэн залуушуул, ургажа ябаһан эдиршүүл.

1955 он.

Шэмээшэг угай механизатор, уһан буряад хэлэтэй Андриевский Михаил Филаретович бүхы наһаараа колхозой ба совхозой ажалда габьяа гаргажа хүдэлжэ, Иисэнгэ нютагай хүндэтэ зоной нэгэн ябаһан. Хэлэһэн үгэдɵɵ хүрэдэг, хэжэ эхилһэн ажалаа дүүргэдэг наһанай алтан һургаалтай ябаһан хүн.

Эдуард Будаевай, Светлана Дашиевагай «Аласай холын ажалай сууряан» гэжэ номдо орохо зурагууд

Автор: Аркадий БАТОМУНКУЕВАЙ түсэл

Читайте также