Общество 21 янв 2019 902

​Михаил Цагановай гэрэл зурагууд

Михаил (Мүнхүүдэй) Дугарович Цаганов, 1946 он

2016 оной август hарада Зэдэ аймагай Дээдэ-Yшөөтэйн дунда hургуулида Буряад Уласай габьяата багша Михаил (Мүнхүүдэй) Дугарович Цагановай нэрэ олгогдожо, олоной оролдолгоор энэ дэмбэрэлтэ хэрэгтэ зорюулагдаhан хэмжээ ябуулга үндэр хэмжээндэ үнгэрөө hэн.

М.Д. Цаганов 1946 ондо Буряад-Монголой багшанарай дээдэ hургуули дүүргээд, Захаамин аймагай Yлэгшэнэй 7 жэлэй hургуулида түүхын багшаар ажалайнгаа намтар эхилhэн. 1950-1955 онуудта энэл hургуулиин захиралаар, 1955- 1964 онуудта Зэдэ аймагай 8 жэлэй hургуулиин захиралаар, 1964 онhоо 1996 он болотор Дээдэ- Yшөөтэйн дунда hургуулиин захиралаар, hуралсалай талаар эрхилэгшээр, хизаар ороноо шэнжэлэлгын музейн хүтэлбэрилэгшөөр ажаллаhан.

Наhанайнь ажал хэрэг үри хүүгэдэйнь, ашанар зээнэрэйнь, hурагшад шабинарайнь хуби заяанда аша түгэс нүлөө үзүүлhэниинь сэгнэшэгүй ехэ.


Yлэгшэнэй 7 жэлэй hургуулиин багшанар, 1953 он

Наhанайнгаа нүхэр Валентинатай (Бадмажаб)


Гэр бүлөөрөө. Yлэгшэн, 1953 он


Yлэгшэнэй hургуулиин багшанар: М.Д. Цаганов, Цырен-Доржо Норбоевич Норбоев, Нима Занаевич Жалсанов, 1952 он

Валентина Гарма­жаповнагай аба Гарма­жаб Дычинович Очи­ров - Монголой арадай хубисхалай удари­дагша Сүхэ-Баатарай адъютант, оршуулагша ябаhан, 1921 он


Таглиин нуурай захада, 1959 он


Алцагай 8 жэлэй һургуулиин һурагшадтай, 1959 он


Дээдэ-Yшөөтэйн дунда hургуулиин багшанар, 1990 он


Зэдэ аймагай түлөөлэгшэд Бүгэдэ буряадуудай 1-дэхи хуралдаанда, 1991 он

Гэрэл зурагуудые Дугаржаб Цаганов дурадхаба

Автор: Аркадий БАТОМУНКУЕВАЙ түсэл

Читайте также