Общество 22 янв 2019 701

​​Ярууна аймагай Иисэнгын совхозой түрүү ажалшад

Эхи табигшад

Хоёр колхозые ниилүүлжэ, хʏл дээрэнь гаргаһан дайнай ветеранууд Дашанима Тыжебрович Раднаев, Цырендоржо Жан­чипович Жалсанов гэгшэд хожомынь совхозой ажалые зохёон түбхинүүлэлсэһэн түүхэтэй. Дайшалхы ба ажалай орденуу­дай кавалернүүд, Буряад Республикын су­ута хүтэлбэрилэгшэд, Яруунын аймагай хүгжэлтын эхи табигшад.


Дугарон Максаров хоёр

Ленинэй нэрэмжэтэ колхозой түрүүлэгшэ, Иисэнгын со­вхозые эмхидхэгшэ, дайнай ветеран Семён Митыпович Дугарон, колхозой ба совхозой отделениие эрхилэгшэ Батоцырен Цыдыпович Максаров хоёр ажалшадаа бэр­хээр ударидаһан, зоной магтаалда хүртэһэн.

Ажалай ямаршье сагта ажахынгаа МТМ-гэй ба гаражай токарь, коммунист, Иисэнгын сомоной зүблэлэй депутат Доржо Эрхитуевич Раднаев ажалаа үнэн сэхээр ябуулһан. ЦК Комсомолой, мʏн Бүхэсоюзна социалис мүрысɵɵнэй үбсүүнэй тэмдэгүүдтэ хүртэһэн.

Эхи табигшад орденто эгэшэ дүүнэр

Гурбан эгэшэ дүүнэр Цырма, Санжидмаа, Дулма Будаеванууд Иисэнгэ нютагай хүдɵɵ ажахыда ехэ оролдолго гаргажа хүдэлһэн юм. Санжидмаа Дулма хоёр ехэ Цырма эгэшэеэ дахажа, бага наһанһаа ажалай амта таниһан, нютагайнгаа алдар солыень арьбадхаһан. Тиимэһээ ажалы­ень Совет гүрэнэй Засагай газар Санжидмаа Дулма хоёрые ажа­лай хүндэлэлэй тэмдэгүүдээр шагнаһан байна. 

Түүхэтэ юһэдэхи ба арбадахи табан жэлнүүдэй со­циалис мүрысɵɵнэй үбсүүнэй тэмдэгүүдээр шагнагдаа, “Табан жэлэй ударнигууд” гэһэн үндэр нэрэнүүд олгогдоо. 

Цырма Гата­повна «Эхэ-Герой» гэһэн үндэр нэрэ зэргэдэ хүртɵɵ һэн, мүн баһа “Ажалай ветеран” гэһэн медаляар шагнагдаа юм.


Түмэр тушаалга

Урдань хүдɵɵ ажахынуудта гүрэндэ түмэр тушаалгын нангин уялга, ехэ гүрэнэй урда харюусалгатай ажал байһан. Хуушарһан, хэрэгээ буураһан түмэр ма­шина дээрэ ашагдажа байна.

Эсэгынгээ харгыгаар

Багаһаа хойшо эсэ­гэеэ дахажа, Дамби Цыжипов һургуулияа дүүргээд, агта хүлэгэй жолоошоной ажал шэ­лэжэ, эсэгынгээ ажалай харгыгаар дабшаһан. Хэһэн ажалдаа сэхэ, суг хүдэлһэн зондоо хүндэтэй ябаһан юм.

Таряа хуряалгын һүүлээр техникэеэ һайнаар хадагалганда совхозой онсо ажал ябуулһан юм. Жэл бʏхэндэ техникэеэ бʏтэн бʏрин заһаха ажал ябуулаад, хабарай ба на­марай хүдɵɵ ажахын кампанида бэлдэдэг байһан.

Гэрэл зурагуудые Эдуард Будаев дурадхаба

Автор: Аркадий БАТОМУНКУЕВАЙ түсэл

Читайте также