Общество 23 янв 2019 1464

​​Ярууна аймагай Улхасаа нютагай түүхэһээ

Яруунын аймагай Улхасаа-Гоондо ню­тагайхид 1933 ондо Улаан-Үдэ хото­до.

Зүүн гарһаа байнад: Ширабон Цыренжап Ши­рапович (1905-1965). Энэ хүн 1934 онһоо 1937 он болотор Буркиногой түрүүлэгшээр, 1937 онһоо 1939 он болотор түрүүлэгшын орлогшоор, 1939 онһоо 1940 он болотор ВКП(б)-гэй Улаан-Үдын горкомой эмхид­хэлэй-инструкторска таһагые даагшаар хүдэлһэн юм. Удаань Эсэгэ ороноо хамгаал­гын Агууехэ дайнда хабаадаһан.

Тэгэндэнь: Цыдыпов Бато-Мүнхэ Бад­маевич (1911-2006). Гвардиин капитан, дайнай урда авиационно училищи дүүргээд, дайнда хабаадаһан. Удаань Улаан-Үдын авиа­заводто удаан саг соо ажаллаа.

Баруун гарһаа: Бадмацыренов (Сулсайн) Даши-Цырен Раднаевич.

Һуунад: Цыбенов Гарма Жигжитович, 1902 ондо түрэһэн, 1943 ондо дайнай газар­та һураггүйгөөр үгы; Бадмаев Шойсорон Бадмаевич, 1898 ондо түрэһэн, Улхасаа нютагтаа “Улаан Хубисхал” колхозой, До­гнодо “Улаан Туяа” колхозой түрүүлэгшээр хүдэлһэн, үшөө тиихэдэ Захааминай аймагай Хужарай сельсоведэй түрүүлэгшээр болон аймагай гүйсэдхэхы хорооной таһагые да­агшаар хүдэлһэн, 1944 ондо дайнай газарта һураггүйгөөр үгы.

1937 оной майн 21, “Путь социализма” колхозой Шэлын һаалиин фермэ дээрэ.

Нютагай наһатай үбгэд һуунад: (баруун гарһаа) Раднаев Бадма-Цырен (Сулсай), Доржиев Холхондой, Сандаков Аюржана.

Зогсонод: (баруун гарһаа) Аюшин Цыбен Аюшеевич (1896-1977), Яруунын, мүн Захааминай аймагуудта ударидахы тушаалнуудта хүдэлһэн; Лошкарев Григорий, Д.Намжилон.

1946 ондо “Путь социализма” колхозой түрүүлэгшэ В.Б.Тарнуевай гэртэ абхуулһан гэрэл зураг. Баруун гарһаа: Жигжитова Цыжип Манзаргашеевна, Дондокова Норжима Очировна.

1946 ондо баһал түрүүлэгшын гэртэ абхуулһан гэрэл зураг. Эрдынеев Цыдып Дашиевич Дулмажап нүхэртэеэ болон Гарма хүбүүнтэеэ суг.

1947 он, Улхасаа нютагай басагад Хориин аймагта уһанай модондо. Баруун гарһаа зогсонод: Цыденова Буда-Ханда Базаровна, Холхондоева Цырен-Дулма Доржиевна.

Баруун гарһаа һуунад: Дамбаева Һама-Цырен Лупиловна, Бадмаева Цырен-Дулма Зодбоевна.

1955 оной февраль һара. Цыденов Чимит Базарович (1936-2007) Селендума тосхондо трактористын курсада һуража байха үедөө

Эдэ гэрэл зурагуудые Гоондын хүдөөгэй номой сангые даагша Гарма-Ханда Базаровна Ринчинова эльгээгээ.

Анхарагты: «Агшан зуура» шэнэ арга дурадхана.

Урданай гэрэл зурагуудые «Буряад үнэнэй» электронно agshanzuur@mail.ru хаягаар гү, али юрын бэшэгээр 670000, Улаан-Үдэ хото, Каландаришвилиин гудамжа, 23, «Буряад үнэн» Хэблэлэй байшан гээд эльгээгты.

«Буряад үнэндэ» толилогдоһоной удаа, «Буряад үнэнэй» сайтда «Агшан зуура» гаршагта үнгэтөөр хэблэгдээд байһанииень харахат.

Автор: Аркадий БАТОМУНКУЕВАЙ түсэл