Общество 12 фев 2019 2605

​Буряадай уран зохёолшод

Москва. СССР-эй уран зохёолшодой ээлжээтэ хуралдаанай удаа Кремлиин Георгиевско зал соо

Зүүн гарһаа: Дольен Мадасон, Семён Дунаев, Москвагай хоёр уран зохёолшод, Хоца Намсараев, Намжил Балдано, Бата Базарон, Дамба Жалсараев, (танигданагүй), Цыденжап Жимбиев.

Буряадай Уран зохёолшодой холбооной гэшүүд, Улаан-Үдэ хото, 1970-аад онуудай эхин.

Һууна: Дамба Жалсараев, Цырендоржо Дамдинжапов, Дольен Мадасон, Апполон Шадаев, Чимит-Рэгзэн Намжилов, Владимир Корнаков;

Зогсоно: Мэлс Самбуев, Барадий Мунгонов, Матвей Осодоев. Һая Буряадай Уран зохёолшодой холбоондо гэшүүнээр абтаһан Мэлс Самбуев, шэнэ номоо хэблүүлһэн Матвей Осодоев хоёрой зохёолнуудые зүбшэн хэлсээд буулгуулһан гэрэл зураг.

Буряадай уран зохёолшод Леся Украинкын тоонто нютагта модонуудые һуулгажа байна: Д.З.Жалсараев һуулгана, саанань – В.З.Жалсараева, Ц.-Д.Дондокова болон тэндэхи уран зохёолшод, 1973 он.


Ирагуу найрагша Намжил Нимбуев

 

Буряадай залуу болон эхилэн бэшэгшэ уран зохёолшодой 7-дохи хуралдаанай президиум.


Дольен Мадасон, Владимир Корнаков, Исай Калашников, Балдан Санжин, Ольга Серова.

Африкан Бальбуров, Дамба Жалсараев, Владимир Корнаков, Исай Калашников “Байкал” сэтгүүлэй ээлжээтэ дугаар зүбшэн хэлсэнэ. 1970-аад онууд.


Дамба Жалсараев, Андрей Румянцев, Чимит-Рэгзэн Намжилов, (танигданагүй), Цэрэн Галанов. Северобайкальск хото, Байгал-Амарай түмэр зам барилгын эхеэр, 1984-1985 онууд.

Эдэ гэрэл зурагуудые Доржо Ангархаев эльгээгээ.

АНХАРАГТЫ: «Агшан зуура» шэнэ арга дурадхана.

Урданай гэрэл зурагуудые «Буряад үнэнэй» электронно agshanzuur@mail.ru хаягаар гү, али юрын бэшэгээр 670000, Улаан-Үдэ хото, Каландаришвилиин гудамжа, 23, «Буряад үнэн» Хэблэлэй байшан гээд эльгээгты.

«Буряад үнэндэ» толилогдоһоной удаа, «Буряад үнэнэй» сайтда «Агшан зуура» гаршагта үнгэтөөр хэблэгдээд байһанииень харахат.

Автор: Аркадий БАТОМУНКУЕВАЙ түсэл