Общество 25 фев 2019 1925

​​Элитэ дуушан Анандын Нумаагай ажабайдалһаа гэрэл зурагууд – олоной анхаралда

Анандын Айлтагүйн Ну­маа 1940 ондо түрэhэн юм. Хара багаhаа дуунда дуратай байhан. Һургуулида hурахаhаа эмхид­хэлэй, хамтын соёлой байдалда эдэбхитэй, мүн лэ дууша, бэр­хэ hурагша ябаа. Мэргэжэлээ hунгажа, урагшатай hуража түгэсѳѳд, хатар, дуунай ан­самбльда ажаллаа. Наhанай орёо байдалда «эреэн маряан юумэ» үзѳѳ, хатуу сагай халуун шулуу оло дахин амсаа. Тиигэбэшье дуугаа дуулажа, Хитадай арадай дуушан боложо шадаа.

Элитэ дуушан Нумаа наhанайнгаа амаралтада гара­жа, 1993 онhоо Буряад орондо ажаhууна. Амаралтадаа гараба­шье, миин байдаггүй, «Буряад ара­дай дуунууд» гэhэн ном согсол­борилон, 2003 ондо хэблүүлжэ, буряад арад зоноо баярлуулаа. Һая дахин нэмэлтэ дуунуудтайга­ар, нототой согсолбори хэблэлдэ оруулба. Нумаа багшада халуун баяр хүргѳѳд, амгалан жаргалтай, омог дорюун зандаа ажаhуугыт даа олон удаан жэлнүүдтэ, мүн арадаймнай дуунууд буурангүй зэдэлжэл байг лэ даа!

Хүндэтэ эжы Шагдарай Дабаа ехэ басаган Ну­маатаяа, Тогтохо хүбүүнтэеэ. 1961 он

Гэр бүлөөрөө


Алдарта дуушан Нумаа, алдарта хүгжэмшэн Баяраа хоёр хүдөө нютагта тоглолтын үедэ. 1961 он


Концертын үедэ, 1981 он, Харбин

Алдарта хүгжэмшэн Шойжон­Жаб багшатаяа. 1959 он, Бээжэн­дэ үнгэрһэн тоглолтын дараа


Нүхэд басагадтаяа. Чичигаар хото

Нүхэдтэеэ хамта, 1962 ондо Хайлаарта


Маршал Еэжи-Интэй, 1960 он, Хүлэн-Бүйр


Хитад гүрэнэй дид-түрүүлэгшэ Улаан Хүүтэй уулзалгада, 1980 он, Бээжэн

Автор: Аркадий БАТОМУНКУЕВАЙ түсэл