Общество 7 мар 2019 2716

​​Мамуновтанай, Балакиревтанай гэр бүлэнүүдэй баян түүхэтэй танилсуулһан гэрэл зурагууд

БАЛАКИРЕВА МАРИЯ ЖЕРБАЛАЕВНА – Михаил Махушкович Мамуновта хадамда гараһан Жербалайн гурбан басагадай одхон.

Мария нютагтаа үльгэршэ, түүхэшэ гэжэ мэдээжэ байһан. Тэрэ олон үльгэр онтохонуудые, түүхэ домогуудые уянгатуулан хөөрэдэг бэлэй. Үдэшэндөө зон олоороо тэдэнэйдэ суглардаг һэн. Илангаяа олоороо эхэнэрнүүд ерэхэ. Үльгэр онтохонуудые шагнажа һуухадаа, тэдэ дайлалдажа ябаһан улаан сэрэгшэдтэ эльгээхэеэ арһа элдэжэ, бээлэй оёжо, оймһо нэхэжэ сүлөөгүй һуудаг бэлэй.

Тэрэ сагта хүн зон ехэ эбтэй эетэйгээр ажаһуудаг һэн. Эб хамта ажал хүдэлмэриеэ хэхэһээ гадна, ёохор наадаяа наадаха, һайндэрнүүдээ угтаха даа. Нэгэтэ һонин ушар болоо: нэгэ эрэ тогоогоор дүүрэн тахяагай шанаһан 60-аад үндэгэ эдихэб, шээтвэртэ (25 литр) нэрэһэн архи уухаб гэжэ боосолдоо. Теэд, баарһаншни, һүүлшын үндэгэ эдижэ шадангүй муудашоо. Нэгэ хэды соо һэгээ ороод, эдихэм гэхэдэнь, хүнүүд хүрөө гэжэ болюулаа һэн.

Зүүн гарһаа: Хорхомэ Тапханаев, Лосов (Иосиф) Павлович Тапханаев, Николай Иванович Тапханаев, Александр Николаевич Тапханаев, Мария (Мадии) Жербалаевна Тапханаева, Мария Жербалаевна Балакирева, Василий Николаевич Тапханаев, Екатерина Николаевна Тапханаева. Эрхүүгэй губерни, Баинск тосхон. 1912 он

Мария Жербалаевна Мамунова Маша ашаяа тэбэреэд һууна. Хойнонь Елизавета, Михаил үхибүүдынь байнад. Һуунад: зүүн гарһаа - үеэлэ дүү хүбүүн Петр Балакирев Мария Жербалаевнагай Гоша ашатай, дунда – Елена (нютаг нэрэнь Ёбхор) басаганайнь Коля Ваня хоёр зэргэлээд һууна.


Федосья Мамунова наһанайнгаа нүхэр Жамбан Антоновичтой

Зүүн гарһаа: Феня Мамунова (Баргуева), Юлия Михайловна Мамунова, Ульяна Алексеевна Федорова, арадань Геля Жамбановна Раднаева байна.

Саша Бодеев Андрей Ангрускаев хоёр эрэлхэг сэрэгшэд болохоёо бэлдэнэ.

Марии Жербалаевнагай хоёрдохи басаган Федосья Михайловна Мамунова Черемховско хирпиисын заводто хүдэлөө. 1953 он.

Феня, Галя, Лиза, Маргарита Мамунованууд

Лена Будаева, Катя Ангрускаева һэрюун унда ууна. Тэрэ үедэ ама хамар сорьёдог илангаяа “Дюшес” унданда үхибүүд ехэ дуратай һэн

Анхарагты: «Агшан зуура» шэнэ арга дурадхана

Урданай гэрэл зурагуудые «Буряад үнэнэй» электронно agshanzuur@mail.ru хаягаар гү, али юрын бэшэгээр 670000, Улаан-Үдэ хото, Каландаришвилиин гудамжа, 23, «Буряад үнэн» Хэблэлэй байшан гээд эльгээгты.

«Буряад үнэндэ» толилогдоһоной удаа, «Буряад үнэнэй» сайтда «Агшан зуура» гаршагта үнгэтөөр хэблэгдээд байһанииень харахат.

Автор: Аркадий БАТОМУНКУЕВАЙ түсэл