Общество 5 апр 2019 1811

​Эгэтын арадай заншалаар эрэлхэг зоригтойгоор ажаллаа

1939 ондо Тэлэмбэ нютагта түрэһэн Чимит-Цырен Чимитдоржиевич Дымчиковэй бага наһаниинь Тэлэмбэ, Гүүндэ нютагуудта үнгэрһэн юм. Мүнөө 80 наһа хүрэгшэдэй дунда амиды мэндэ ябаа һаа, Бальжима нүхэртэеэ үнгэрһэн жаргалтай үе сагаа дурсажа һууха һэн. Теэд хүнэй хуби заяан һанагшаар болодоггүй, 2004 ондо алтан дэлхэйтэй хахасаха наһанай табисууртай байгаа. Тиихэдэ Чимит-Цырен Чимитдоржиевич Яруунынгаа зоной эблэлэй түрүүлэгшын уялга дүүргэжэ ябаа. Ажалайнь намтартай танилсахада, алишье талаараа тэгшэ ударидагша ябаа.


Чимит-Цырен нүхэдтэеэ

Би 1960 гаран ондо Гүүндын һургуулида заагдаһан байнаб. Тиихэдэ эрдэмтэ агроном мэргэжэлтэн ахамад ангинуудта “Хүдөө ажахын үйлэдбэрилгын үндэһэн” гэһэн хэшээл заагша һэн. Тиигээдшье гэнтэ эдэбхитэй залуу багшамнай комсомолой райкомой дарга болоо бэлэй. Тиихэдэ багшамнай олониитэдэ мэдээжэ хүн ябаһан байна. Алтан дэлхэй дээрэ түрэхэдөө, багшамнай дуушан болохо заяатай байһан гэжэ дуулаһан байнабди. Дуунай багша Владимир Санданович Москвада үнгэргэгдэһэн Буряадай уран һайханай ба литературын декада тухай хөөрэжэ үгөө һэн. 


Комсомолой райкомой секретарьнууд: Резван Бариев, Владимир Шойнёнов, Николай Найданов, Чимит-Цырен Дымчиков. Улаан-Үдэ, 1964 он

Тиихэдэ Чимит – Цырен Чимитдоржиевичай дуунайнь бэшэгдэһэн пластинканууд һая болотор айл бүхэндэ байдаг һэн. Хэды дахин дуушанаар соёлые хүтэлбэрилэгшэдтэ, эмхи зургаануудта уригдабашье, өөрынгөө сэдьхэлээр шэлэһэн ажалдаа сэхэ, этигэл найдабаритай ябаа. Комсомолой, партиин, үйлэдбэрилгын захиралнуудай тушаалнуудые эзэлжэ, Эгэтынгээ булган талада «Победа» колхозой түрүүлэгшээр арба гаран жэлдэ хүдэлөө. Һүүлээрнь партиин обкомой инструктораар Хүдөө ажахын яаманда ажаллаа. Эзэн шэнгеэр газарай хүрьһэн дээрэ хүдэлжэ ябаһан ударидагша дахинаа хүдөө ажахыдаа хүдэлхэеэ эльгээгдээ бэлэй. Эрхирэгэй совхозой захиралаар амаралтада гараашье һаа, түрэл «Победа» колхоздоо дахинаа захиралай орлогшоор хүдэлжэ, олохон залуу мэргэжэлтэдтэ мэргэжэл шадабарияа дамжуулһан габьяатай.


 Аймагай комсомолнуудай тоосоото-һунгалтын суглаан. Куйбышевай нэрэмжэтэ Нарһатын дунда һургуулиин һурагшад амаршална. 1964 он 

Чимит-Цырен Чимитдоржиевич Буряадай хүдөө ажахын габьяата хүдэлмэрилэгшэ, ударидажа ябаһан ажахынь республика соогоо түрүүшүүлэй зэргэдэ ябаһан юм. Эгэтын-Адагай ниигэмэй экономическа хүгжэлтэдэ ехэ нүлөө үзүүлһэн. Илангаяа соёлой хүдэлмэриие үргэн дэлисэтэйгээр эрхилһэн, урда тээнь хүдэлжэ ябаһан, түүхэдэ ороһон Рабдан Цыцектуевич Банзароной болон Б-Ж. Г. Гончиков, Д.Б. Дымбрылов ударидагшадай ажалайнь алтан үрэһыень абажа, ажалша арад зоноо түшэг болгожо хүдэлһэн аха нүхэртэй ябаһандаа золтойб.


Чимит-Цырен Дымчиков багаһаа хүгжэм дуунда дуратай байһан

Найман үхибүүдынь, олон тоото аша гушанарынь, наһанайнь нүхэр Бальжима алдар нэрыень нэрлүүлжэ, нангин дурасхаалыень дээрэ үргэжэ ябаһандань баярламаар, омогорхомоор.

Эдуард Будаев,

Буряадай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ