Общество 22 апр 2019 2111

​Худанай Үртөөгэй ажалшад

Хэжэнгэ аймагай Худанай Үртөө нютагhаа гарбалтай зоной үнгэрhэн сагай гэрэл зурагуудые танай анхаралда табинабди. Зүблэлтэ засагай үедэ Клим Ворошиловай нэрэмжэтэ колхоздо хүн зон яһала амжалтатайгаар ажаллажа байгаа.


Алексей Степанович Цыбикжапов - Октябриин 50 жэлэй нэрэмжэтэ совхозой хонишон далибшатай шаргаар замда гараба

 
Октябриин 50 жэлэй нэрэмжэтэ колхозой сабшалан уһалалгын, үтэгжүүлгын бригада ээлжээтэ ажалаа хэнэ

Дымбрылов Лайдан, Жапов Юндэн-Доржо, Болдонов Бальжин-Доржо гурбан гэнжэтэ тракторта байнад

Долгор Аюшеевна Цыдендамбаева (1902 оной) үхибүүдтэеэ: хажуудань Тушемилова Мэдэгма Степан хүбүүнтэеэ һууна; байнад (зүүн гарһаа): Агван Цыремпилович Цыренов, Дамдин Цыбикжапович Ширапов, Ринчин Дондокович Мугламов

Номтоева Цырма - Номтоев Содном-Дагбын эжы

Гарма хүгшэн - Михаала баабайн дүү, Бальжан таабайн хүгшэн

Ара талада байнад: Цыдыпдаша, Мыдыгма Цыренжаповна, Михаил Гылыкович Санжимитыпов, Александр Цыренжапов, Цымпил Норбоев – минии нагаса, Доржын Дулма – hамганиинь, Цыденжап Цыренжапов, Намжилма Дондоковна, Жанаева Роза – Цыренжап эгэшэ, Ханда – Баhатын хүгшэн, Балма абгай – Согтын эжы, Цыренжап таабай – Холхоев Цырендоржын түрэһэн эсэгэ, Цыдыпов Цыден, Жамсаранова Цыбжит – Должидой эжы, Балсамба абгай, Балжима абгай – Алексаанайн эжы, Согто ахай, Должид– манай эжы Бадма-Ханда басагантаяа

Тумэн Цыбикжапов зурагуудые эльгээгээ