Общество 22 апр 2019 1640

​Рабжуун


Буряадай суута хото, баян түүхэтэй Хяагтын интернат-һургуули дүүргэһээрнай эгсэ жэл үнгэршэбэл даа.

1959 оной май һара. Хяагта хото. 3-дахи интернат-һургуули. Байгаалиин сэсэглэн һалбаржа эхилһэн үе.

Һуралсалаа дүүргэжэ байһан үхибүүдэй түрэл һургуулитаяа хахасалгын, саашанхи хуби заяанайнгаа гэрэлтэ замые шэлэхын, тиин ажабайдалай мэдэгдээгүй харгыда гарахын – нэгэ талаараа уйдхартайшье, нүгөө талаараа баяртайшье саг һэн. Бэеэ дааһан байдал тээшэ тэгүүлһэн аян замнай заатагүй һаруул һайхан байха гэжэ үнэн зүрхэнһөө этигэһэн, бэедээ найданги, урагшаа һанаатай залуу хүбүүд, басагад һэмди.

Ажабайдалай шэрүүн эрьюулгэдэ абтаад, худхагдаад, һамарагдаад, һагшагдаад, хойшодоо элдэб мэргэжэлтэй улад зон болоһон бэзэбди даа.

Маниие һургажа гаргаһан, ута үргэн харгыда үдэшэһэн, аза жаргал үреэһэн багшанараа сэдьхэлдээ ходо һанажа ябадагби.

Хамта һургуули дүүргэһэн басагадаймнай олонхинь багшын болон эмшэнэй мэргэжэлнүүдые шэлээ һэн. Хүбүүдэймнай зариман дээдэ һургуулинуудые дүүргэжэ, агроном, хүдөө ажахын үйлэдбэриин, түмэр харгын, зайн галай үйлэдбэриин инженернүүд, бэеын тамирай багша гэһэн ажалнуудтай болоһон. Теэд эдэ хүбүүднай булта үгыл даа, бурхандаа мордонхой. Мүнөө мэндэ ябаһан бусадые тусгаар нэрлэхэдэ: гэрэл зурагта дээдэ эгнээдэ зүүн гарһаа табадахи - Чимит-Цырен Чагдурович Цыбиков - доцент, гүн ухаанай дид-доктор, Зүүн Сибириин технологическа ехэ һургуулиин багша, мүнөө наһанайнгаа амаралтада гаранхай; наймадахи – Валерий Цыренович Дабаев, үнгэтэ металлнуудаар инженер-металлург, аюулгүйе сахидаг гүрэнэй албанай ахамад офицер, наһанай амаралтада; хажуудань – Владимир Дмитриевич Анахин - профессор, техническэ эрдэмэй доктор, физикын багша, БГУ-да ажаллаһан; саадахинь, эгээ захынхи – Владимир Ринчинович Уржумов, гагналгын үйлэдбэриин инженер-механик, Улаан-Үдын авиазаводто ахамад инженерээр ажаллаһан, Энэдхэг орон эльгээгдэжэ, тэндэ дүрбэн жэл амжалтатай хүдэлөөд ерэһэн, Москвада ажаһууна.

Хяагтын 3-дахи интернат-һургуули элдэб үедэ дүүргэжэ гараһан басагад, хүбүүдтэ амар мэндые хүргэнгөө, үни зохёогдоһон шүлэгһөө хэһэг зорюулнаб.

Хяагтын 3-дахи интернат-һургуулиин 10-дахи ангиин һуралсалаа дүүргэжэ байһан һурагшад багшанартаяа хамта. 1959 оной май һара.Хоёрдохи эгнээдэ зогсоһон багшанарнай: англи хэлэнэй багша Фёдор Борисович Кан; бэеын тамирай багша, барилдааша Виктор Александрович Добросовестнов. Нэгэдэхи эгнээдэ һуунад, зүүн гарһаа: Мазур) - бэеын тамирай багша, гимнаст; Наталья Николаевна, англи хэлэнэй багша; Софья Степановна Васильева - математикын багша, РСФСР-эй габьяата багша; Виктор Гаврилович Николаев – захирал, Елена Абаевна Мадасова - ород хэлэ бэшэгэй багша; Валентина Николаевна Паламарчук - манай ангиин хүмүүжүүлэн һургагша, офицерэй һамган Галина Ивановна Подосёнова - түүхын багша, Ф.Б. Канай һамган; Цыцыков Николай Бадмаевич - физикын багша. 

Хяагтын 3-дахи интернат-һургуулиин бүлэг һурагшад.

1959 оной май һарын 1

Хяагтын 3-дахи интернат-һургуулиин волейболоор команда. 1959 оной май һара

НҮХЭДТӨӨ

(nostalgia)

Залинта залуу үеыем,

Задарhан эхин дурыем,

Һаруул hайхан найдалыем

Һанаандам hэргээhэн hургуулим.

Һанабаб мүнөөдэр урдынгаа

Һураhан, дурлаhан сагые,

Арбан зургаа наhанайнгаа

Айдар холшор хаhые.

Налгай намарай угтамжа –

Назимовай гудамжа,

Халха Монголой бартаа -

Хяагта ойндом hанагдаа.

Гэнэн гэдэргэ маниие,

Гурим журамгүй заримые

Голон голхоронгүй угтаат,

Гурбадахи hургуули-интернат.

Эрдэм мэдэсээр дүршэлтэй,

Энэрхы hайхан сэдьхэлтэй

Манай багшанар байhан,

Маниие hургажа гаргаhан...

Хяагтын интернат-hургуулиин

Хоёрдохи дабхарай танхимда

Хабатай булгайр гармониин

Хахинаан доро бүжэглэhэмди.

Бэе тамирай hорилгонууд,

Байhан hааб даа нааданууд:

Физкультура, волейбол,

Футбол, сана, баскетбол...

Хяагтын интернадта hураhан,

Харилсажа, хүхилдэжэ ябаhан

Хүбүүд, басагад таанартаа

(«Наhатай болообди бүүхэн гытэ даа»)

Халуун мэндые хүргэнэм,

Хамагай hайниие хүсэнэм.

(“Манай һургуули”, 2012 он)

Гэрэл зурагуудые БАСАА Валера эльгээбэ