Общество 27 май 2019 819

​​Буряад уласта ойн түймэрнүүд унтараагдана

Үнгэрһэн үдэрэй туршада Буряад уласай Бэшүүр, Загарай аймагууд болон Түнхэнэй дархан газарта ойн түймэрнүүд унтараагдаһан байна. Бэшүүр аймагта эгээл ехэ түймэр һүжэржэ, 100 гектар шахуу талмай галда абтаа.

Буряад уласта түймэрэй аюултай хаһын эхилһэн сагһаа хойшо 54,5 мянган гектарта 240 түймэр гараа гэжэ бүридхэлдэ абтаа. Ехэнхидээ түймэр һэргылхэ дүрим сахигдаагүй ушарһаа ой модон галда абтана. Улаан-Үдын, Хориин, Бэшүүрэй авиа таһагуудай дэбисхэртэ түймэрэй аюултай эгээл аймшагтай 5-дахи шатын байдал тохёолдонхой.

Онсо байдалай талаар яаманай, Дотоодын хэрэгүүдэй талаар яаманай хүдэлмэрилэгшэд, ойн харуулашад үдэр бүри ойдо түймэрэй аюулгүй байдал сахиха талаар үдэр бүри шалгалтануудые үнгэргэнэ. Үнгэрһэн үдэр ойдо орохо дүрим эбдэһэн 38 ушар элирүүлэгдээ, түймэрэй аюултай хаһын эхилһэн сагһаа хойшо – 1400-һаа дээшэ. Дүрим эбдэгшэдтэ 1,5 саяһаа дээшэ яла тохогдоо.

Буряад уласай дэбисхэртэ түймэрэй аюултай хаһын онсо гурим соносхогдонхой гэжэ ойн харуулшад һануулна. Онсо гуримай үедэ хүнүүдэй ойдо оролго хизаарлагдана. Түймэрэй аюулгүй байдал сахиха дүрим сахиха шухала. Дүрим эбдэһэн ажаһуугшад 4 мянганһаа 5 мянга хүрэтэр, харюусалгата нюурнууд 20 мянганһаа 40 мянган хүртэр, юридическэ нюурнууд 300 мянганһаа 500 мянга хүрэтэр ялада тохогдохо юм.

Түймэрэй гараһан тухай дүтын ойн ажахыда гү, али (83012) 20-44-44 гэһэн утаһаар дуулгыт гэжэ ойн харуулшад ажаһуугшадта хандана.