Общество 20 авг 2019 516

​​“Зүрхэнэй галнуудые һэргээн...”: Буряад, Монгол ороной багшанарай нягта харилсаан тухай номтой танилсалга

Монгол багшанарта бэлэгүүдые барюулаа

“Зүрхэнэй галнуудые һэргээн...” гэжэ ном буряад, ород, монгол хэлэнүүдээр хэблүүлһэнээ Захааминай бүлэг багшын ажалай ветеранууд һаяхан Монголдо ошожо, августын 13-да танилсуулгын баяр үнгэргөө.

Ном бэлдэлгын ажалда олон зон хабаадаа. Гол ажалынь 1976-1992 онуудта Захааминай Болбосоролой таһагые даажа байһан Ольга Азангаевна Батуева бэлдээ. Ородоор Дора Гармажаповна Чимитова бэшэжэ, эмхидхэлгын ехэ ажал ябуулаа. Буряадаараа Римма Пагбаевна Дымбрылова, Валентина Доржиевна Цыренова, Цынгэ Цыренович Ринчинов, монголоор Ганхуяг Алтандүш гэгшэд найруулаа.

Юундэ шэнэ номтой танилсалга Монголдо үнгэрхэ болоо юм гэхэдэ, ушарынь иимэ юм. Ном соо Захаамин аймагта хүдэлһэн 63 монгол багшанарай ажал хэрэг тухай хөөрэгдэнэ. Монгол багшанар манай һурагшадта хуушан монгол хэлэ, хүгжэмэй хэшээлнүүдтэ дуу хатар ехэ бэрхээр заадаг һэн. 1990-ээд оноор үхибүүдтэ хүгжэм зааха, эдиршүүлэй дуу хатарай бүлгэмүүдые хүтэлбэрилэгшэд ехээр дутадаг байһан юм.

Жаргалантада

Булган аймагай болбосоролой ажалшадай амаралтын үргэн ехэ байшан нара ногоо татаһан байгаалиин үзэсхэлэнтэ гоё Жаргаланта нютагта оршоно. Номой танилсалганда ном соо бэшэгдэһэн багшанар болон аймагай багшын ажалай солото ветеранууд уригдаа. Сугларагшадые аймагай болбосоролой дарга Түбшэнмүнх, Булган аймагай үндэр наһатайшуулай эблэлэй түрүүлэгшэ Шатарын Шиитар гэгшэд амаршалаа.

Номтой танилсалгын баярай хэмжээе Болбосоролой таһагай орлогшо дарга, уран хэлэтэй, урихан Номууна Туяа хүтэлбэрилжэ, үндэр дээдэ хэмжээндэ үнгэргөө.

-Энэ найрай гол нюурнууд болохо багшанар ехэтэ уяраа, хэһэн ажалнай иимэ үндэрөөр сэгнэгдэжэ, зорюута ном барлагдаха юм гэжэ хаанаһаа мэдэхэ бэлэй. Номуудые үни удаан хаража, өөһэд тухайгаа уншажа, зүрхэндөө няажа, нулимсаа дуһаажа һуухынь харахадаа, өөһэдөөшье уярхаар болообди, - гэжэ Дора Гармажаповна сэдьхэлээ хүдэлгэһэнөө хөөрэнэ. - Тиигэжэ зүрхэеэ хөөрэһэн монгол багшанар буряад дуунуудаа уянгатуулан дуулажа, сэдьхэлээ доһолгоо, - харажаш, шагнажаш булта уяраабди.

-Иимэ ехэ уласхоорондын баярай хэмжээ ябуулга миин бүтэшэдэггүй ха юм даа. Ном хэблэхэдэ, гаргаша ехэ. Захаамин аймагай засаг дарга Сергей Гонжитов, ниигэмэй талаар орлогшо дарга Сэсэгма Намдакова, болбосоролой таһагые даагша Ирина Бандеева, номой сангай дарга Лариса Ардаева гэгшэд туһалаа. Үшөө майн тэнгээр Сэсэгма Дугаровна, Лариса Николаевна, Ольга Азангаевна, Дора Гармажаповна дүрбэн Булган аймаг хүрэжэ, дарганартай бэлдэлгын ажал ябуулжа, хүндэтэ багшанараараа уулзажа, хэмжээ ябуулгаяа хэлсэһэн байнабди, - гэжэ Ольга Азангаевна хөөрэнэ.

-Баһал хари гүрэн гараха гээшэмнай мүнгэнэй хэрэг. Тиимэһээ энэ хэрэг урагшалха ажалда хэд туһалааб гэхэдэ, нэн түрүүн Арадай Хуралай һунгамал Геннадий Доржиев, тэрэнэй туһалагша Цырен Цыренов, Захааминай һунгамал Лариса Ардаева гэгшэдые дээрэ үргэн баяраа хүргэнэбди, - гэжэ Римма Пагбаевна бултанайнгаа һанамжые һайн һайханаар мэдүүлээ.

Үндэр дээдэ хэмжээндэ үнгэрһэн номтой танилсалгада, хоёр ороной багшанарай халуун уулзалгада хабаадаһан багшанар ехэтэ баярлажа, саашадаашье хани барисаагаа бүри үргэгэдхэхэ гэжэ хэлсээ. Захааминай засаг даргын ниигэмэй талаар орлогшо Сэсэгма Намдакова шэнэ хэлсээ баталхаар бэлэн байһанаа мэдүүлээ. Захааминда мүнөө гар бүмбэгөөр һорихо багша тон хэрэгтэй. Тиихэдэ хүгжэмэй бэрхэ багшанар баһал хэрэгтэй, илангаяа морин хуураар, суур хуураар.

Тиимэһээ хүршэ хоёр ороной багшанар нягта харилсаатайгаар саашадаа хүдэлхэ бэзэ гэжэ ветеран багшанар ехэтэ найдана, - гэжэ Валентина Доржиевна найдалаа мэдүүлнэ

Авторай гэрэл зураг

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ