Общество 30 авг 2019 658

​Түүхэеэ шэнэлэн түүрээхэнь

Сэлэнгэ аймагай Загустайн дасанай шэнэ Согшон дуган рамнайлагдаба. Августын 23-да Ородой Буддын шажантанай заншалта Сангхын Хамба лама Дамба Аюшеев түрүүтэй лама санаартан хара үглөөнһөө үдэшэ орой болотор ном табихаһаа гадна, Жинсэрэг үргөө. Эгээл энэ үеэр Буряад орондо заларһан Энэдхэгэй Гоман дасанай Хамба лама Лобсан Жалцан гэгшэ тус арга хэмжээндэ хабаадалсаа гэжэ тэмдэглэлтэй.

Согшон дуганай рамнайлагдаһанай һүүлээр Загустайн дасанай шэрээтэ Баясхалан лама (Доржиев) үгэ хэлэхэдээ: «Имагтал жиндагуудайнгаа хүсөөр, үргэһэн хандибайнь ашаар энэ түүхэтэ хэрэг бүтээбэбди», - гэжэ тэмдэглээд, туһаламжа үзүүлһэн хүнүүдэй амгалан байдалай түлөө хододоо зальбаржа байха тухайгаа мэдүүлээ.

Загустайн дасан һонирхолтойшье, гашуудалтайшье түүхэтэй юм. 1784 ондо Асын дасанай жиндагуудай, гол түлэб булгад угсаатанай, үүсхэлээр Загустай горхоной зүүн эрьедэ байгуулагдаһан аад, 1864 ондо ехэ түймэртэ хайлашоо һэн. Теэд шэнээр һэргээгдэхэдээ, Тохойн хүндыдэ баригдаад, арба гаран жэл соо тэндээ байһанаа, хуушан һууридаа нүүлгэгдээ һэн ха. Гэбэшье 1908-1909 онуудта дахяад һуурииень урилжа, мүнөөнэй Жаргаланта һуурингай дэбисхэр дээрэ, Бүхэн голой зүүн эрьедэ түбхинүүлхэ тухай шиидхэбэри абтаһан юм. Тиигэжэ 1930-аад оноор гүрэн доторнай болоһон шажанда эсэргүү үйлэ хэрэгүүдэй дүнгөөр Загустайн дасан хаагдажа, удаань бутаргагдаһан байдаг.

- 2012 ондо Тамчын дасанай шэрээтэ Солбон лама, Владимир Чойдонов гэгшэд намда ерэжэ, Загустайн дасан һэргээхэ хүсэлтэй байһанаа мэдүүлээ һэн. Сугтаа Сэлэнгэ аймаг гаража, һуурииень тодорхойлоо бэлэйбди. Тиигэжэ олон тоото һүзэгшэд, жиндагуудай оруулһан мүнгөөр Согшон дуган бодхоогдобо. Гадна уласаймнай Засагай газаршье туһаламжа хүргэһэндэнь баяртай байнабди. Мүнөө үедэ олон залуу, эрдэмтэй ламанар эндэ алба хаана, тиимэһээ ерээдүйдэ Загустайн дасан сэсэглэн һалбарха! - гээд, Хамба лама Дамба Аюшеев амаршалгынгаа үгэ соо тэмдэглээ.

Шэнээр түүхэеэ эхилжэ байһан Загустайн дасан гүрэнэй удха шанартай зам дээрэ оршоһон ушарһаань арад зон тон олоор ябадаг болонхой. Мүн Жаргаланта нютагай зоншье дасанайнгаа һэргээгдэһэндэ аргагүй баяртай. Загустайн дасанай Согшон дуганай рамнай үргэгдэһэн ушараар хоёр үдэр соо үргэлжэлһэн найр Эхэ байгаалишье һайшаажа байһанаа мэдүүлэн, суглараад байһан зониие хура бороогоор арюудхан адислаа бшуу.

Facebook.com Дацан Сангха сайтһаа гэрэл зураг абтаба 

Автор: Цырен НАЙМАНОВ