Общество 4 сен 2019 602

​​​«Буряад уласай сэрэгшэдтэ» гэһэн хүшөө Монгол Уласта авто урилдаашад нээгээ

Августын 30-да Баин-Цагаан уулада “Буряад ороной сэрэгшэдтэ - Халха голдо дайнда хабаадагшадта” гэһэн хүшөө нээгдэбэ. Халхын голдо япон-манжа булимтарагшадые зүблэлтэ ороной ба монголой сэрэгшэдэй илаһанай 80 жэлэй ойн баярай хэмжээ ябуулганууд үнгэргэгдөө. Тэрэнэй хэмжээндэ хүшөө монгол талада бэлэг болгон табигдаа.

Монгол болон Буряад уласуудай албан ёһоной түлөөлэгшэд, зохёохы бүлгэмүүд, Буряад Уласай болбосоролой эмхинүүдэй, ветерануудай эдэбхитэд болон залуушуулай нэгэдэлнүүдэй түлөөлэгшэд хүшөө нээлгын баяр ёһололдо хабаадаа. Улаан-Үдэдэ эхиеэ абаһан “Эсэгэнэрэй замаар” авто урилдаанда 100 гаран хүн оролсоһон байна. Буряад Уласай Засагай газарай түрүүлэгшын ниигэмэй хүгжэлтын талаар орлогшо Вячеслав Цыбикжапов Буряадай делегациие хүтэлбэрилөө.

Буряад Уластахи “Россиин бэдэрэлгын хүдэлөөн” Бүхэроссиин ниитын хүдэлөөнэй нютаг можын эмхиһээ (Уласай бэдэрэлгын отряд “Рысь”) Дорнод аймгай Халха-Гол сомоной “Илалта” музейдэ энэ хүшөө бэлэг болгон монгол талада дамжуулагдаа. Хүшөө Буряад, ород, монгол яһатанай гурбан сэрэгшэдэй зогсоһон стелла хүшөөө болоно. Табсан дээрэ керамогранидаар гадарлаһан ба түмэр георгиевско лентээр хүбөөлэгдэһэн дурасхаалай хаяг үлгөөтэй, тэндэнь Халха голдо 1939 ондо дайнда унаһан Буряад Уласһаа гарбалтай 398 сэрэгшэдэй нэрэнүүд бэшээтэй.

- Улаан-Үдэ-Гусиноозерск-Хяагта- Сүхэ-Баатар-Улаан-Баатар-Чингисхото –Чойбалсан-Сүмбэр гэһэн замаар, ехэнхидээ харгыгүй газараар ябагдаа. Газар бүхэндэ уулзалганууд ба тоглолтонууд үнгэрөө. Хүнүүд хаа хаанагүй дулаанаар угтажа, нулимсашье дуһааха хүнүүд байгаа, - гэжэ Буряад Уласай соёлой сайд Соёлма Дагаева хөөрэнэ.

Буряад Уласта баярай хэмжээ ябуулгын түгэсхэлынь Улаан-Үдэ хотын Соведүүдэй талмай дээрэ сентябриин 15-да Илалтын жагсаалаар дүүрэхэ юм. Уласай сэрэгэй-патриотическа клубуудай гэшүүд, һурагшад, Буряад ороной Юнармиин гэшүүд, хасаг кадедэй классуудай һурагшад, РКШИ-н кадедүүд баяр ёһололой жагсаалда гараха. Монголой түлөөлэгшэд Улаан-Үдэдэ юрэнхы консул болон Дорнод аймагай засаг дарга М. Бадамсүрэн гэгшэдэй хүтэлбэри доро хүндэтэ айлшадаар бууха.

Хотын ажаһуугшад болон жагсаалда хабаадагшад полевой кухниин эдеэ амталжа, мүнөөнэй сэрэг зэбсэгэй ба Уласай бэдэрэлгын “Рысь” отрядай Халха голдо 1939 ондо дайн байлдаанай газарнуудта Монголдо бэдэрэлгын экспедицидэ олзолһон археологиин олзын үзэсхэлэн хараха. Эндээл сэрэгэй-патриотическа шэглэлээр интерактивна талмайнууд (радиопеленгациин урилдаан, дайнай түүхэ мэдэсын талаар оюун ухаанай урилдаан, фото үзэсхэлэн болон бусад) эмхидхэгдэхэ. Энэ үдэр бүхы дуратайшуул Буряад Уласай Үндэһэнэй музей түлбэригүй орохо аргатай байха. Хүүгэд болон эдиршүүлые “Илалтын волонтернууд” хүдэлөөндэ хабаадагшад угтажа байха.  

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг