Общество 20 мар 2020 2681

​Ашата багшын арюухан зам

Прасковья Пахеева

Дайнай үеын үхибүүдэй хуби заяан мэдээжэ ха юм даа… Хооһо нойтон, үлэсхэлэн гэбэшье эрэлхэг зоригоороол хүндэ хүшэр ажабайдалые дабажа гараа.

Прасковья Павловна Пахеева Эрхүү можын Нүхэдэй аймагай Тангуудһаа уг гарбалтай юм.

Улаан-Үдын багшанарай училищи дүүргэһэн залуу мэргэжэлтэниие 1950 ондо Гашайн эхин һургуулида эльгээгээ. 1952 ондо Суулгын дунда һургуулида багшалха болоо. Тэрэ гэһээр ажалайнь дэбтэр соо нэгэл бэшэг – “Суулгын дунда һургуулиин багша”.

Наһанайнга нүхэр Зандра Дашипилович Бадмаевтай зургаан үхибүүдээ хүлынь дүрөөдэ, гарынь ганзагада хүргөө. Ууган Татьянань - эмшэн, Александр хүбүүниинь Краснодарска физкультурын дээдэ һургуули дүүргээд, Буряадтаа хүндэ атлетикээр түрүүшын СССР-эй мастер болоһон габьяатай. Нина, Тамара, Катя, Светлана басагадынь ашата багша эжынгээ замые үргэдхөө..

Галина Павловна Пахеева эгэшэтэеэ

Прасковья Павловна Катя, Тома басагадтаяа, хүршынь хүбүүн – Слава Нанзытов, 1960 он


Сэрсэгма Дондуковна Будаева, Прасковья Павловна Пахеева, Галина Бадмажаповна Дашиева


Гашайн эхин һургуули, 1950 он. Тэг дунда - Любовь Александровна Абанькина


Суулгын һургуулиин багшанар: Галсанова Валентина Санжеевна, Тапханаева Надежда Иосифовна, Пахеева Прасковья Павловна, Иринцеева Лилия Яковлевна, Содномова Валентина Баировна.

Байнад: Багаева Таня, Дондукова Геля, Дамбиева Света; эрэшүүл: Бальжинимаев Баир Сангияевич, Бадмаев Бато Бадмаевич


Прасковья Павловна шабинартаяа, 1950-яад он


Прасковья Павловна түрэл гаралнуудтаяа


Прасковья Павловна Нина басагантаяа, Мария, Гоша, Лена зээнэртэеэ


Прасковья Павловна Суулгын дунда һургуулиие дүүргэжэ байгаашадтай, 1970 он

Нина Галсанова гэрэл зурагуудые дурадхаа

Автор: Аркадий БАТОМУНКУЕВАЙ түсэл