Общество 2 мар 2020 1144

​Буряад уласай хоёр хото Бүхэроссиин мүрысөөндэ түрүүлбэ

Буряад Уласай барилгын болон гэр байрын ажахы шэнэдхэлгын мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг

Буряад Уласай Закаменск, Гусиноозеск хотонууд болбосон түхэлтэй хотын оршон байгуулха эрхим түсэлэй Бүхэроссиин мүрысөөндэ түрүүлжэ, 115 сая түхэригэй грантда хүртэбэ. Буряад Уласай барилгын болон гэр байрын ажахы шэнэдхэлгын сайд Николай Рузавин үндэр амжалтаарнь амаршалба.

Мүрысөөндэ Буряадай хоёр хотонуудай эрхимээр хабаадаһанай ашаар, «Болбосон түхэлтэй хотын оршон байгуулга» гэһэн түсэлэй хэмжээндэ, Буряад уласта федеральна бюджетһээ нэмэлтэ 115 сая түхэриг дамжуулагдаха. Тэрэнэй 45 сая түхэриг Закаменск хотодо шэглүүлэгдэхэ. Гусиноозёрск хотодо 70 сая түхэриг һомологдохо юм.

Буряад Уласай барилгын болон гэр байрын ажахы шэнэдхэлгын мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг

Бүхэроссиин мүрысөөндэ уласаймнай хотонууд ажаһуугшадай тоогоор дүрбэн жэндэ хабаадаа. Гусиноозерск хото 20-50 мянган ажаһуугшадтай хотонуудай тоодо мүрысөөндэ оролсоо. Эндэ дүн хамта 116 мэдүүлгэ ороһон байн гээд тэмдэглэлтэй. Закаменск хото 20 мянган хүрэтэр ажаһуугшадтай хотонуудай тоодо хаба шадалаа туршаһан байна. Энэ һалбарида 101 мэдүүлгэ оруулагдаһан байна.

- Бүхэроссиин хэмжээндэ Буряад улас хоёрдохи жэлээ үндэр амжалта туйлаба. Мүнөө эдэ түсэлнүүдээ урагшатай бэелүүлхэ хэрэгтэй, - гэжэ Николай Рузавин хэлэбэ.

Буряад Уласай барилгын болон гэр байрын ажахы шэнэдхэлгын мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг

Бага хотонууд болон түүхэтэ һууринуудые болбосон түхэлтэй болгохо талаар эрхим түсэлнүүдые элирүүлхэ бүхэроссиин мүрысөөндэ Буряад Уласай Закаменск, Гусиноозерск, Северобайкальск, Бабушкин хотонууд оролсоо гэжэ һануулнабди. Түгэсхэлэй шатада орожо шадаагүй хотонууд дахинаа хабаадаха аргатай.

Бүхэроссиин мүрысөөндэ хабаадаха тухай дүн хамта 300 мэдүүлгэ ороһон байна. Ородой Холбоото Уласай 43 можо нютагай 80 түсэл эрхимлээ. Мүрысөөнэй шангай жаса 5 миллиард түхэриг болоһон байна.

ЭНЭ СЭДЭБЭЭР УНШАГТЫ:

Буряад Уласай дүрбэн хото бүхэроссиин мүрысөөндэ хабаадана

Читайте также