Общество 21 фев 2020 2012

​​Жолоошон Жаргалай дуунууд

«Утын харгыда унташахагүйн түлөө дуугаа дуулажа ябадаг хүм»,- гээд, ашаанай томо машина жолоододог ажалтай Жаргал Раднаев хөөрэнэ. Һүүлэй үедэ Интернет сүлжээндэ тэрэ яһала мэдээжэ болоо. Инстаграм сүлжээндэ дуунуудаа табихын хажуугаар совет үеын суута кино болон мультфильмүүдые буряад хэлэндээ оршуулжа, олониитын анхаралда дурадхана. Тэрээнтэй танилсажа хөөрэлдэбэбди.

- Сайн байна, Жаргал. Интернедтэ ябуулдаг ажал тухайгаа уншагшадтамнай хөөрэжэ үгыт?

- Сахим хэрэгсэлнүүд аргагүй хүгжэжэ, гарайнгаа утаһанай ашаар юушье бүтээхэ аргатай болоод байһан саг ха юм даа. Бидэ үетэн нүхэдөөрөө вайбер гэдэг холбоондо өөһэдын бүлэгтэйбди, тэндээ харилсадагбди. Нэгэ амаралтынгаа үдэр дуу дуулажа, видео буулгаад, нүхэдтөө эльгээжэрхёо һэм. Тэдэмни улам саашань Инстаграм холбоондо толилоо. Дууемни шагнаһан танил тала, танил бэшэшье зон өөрынгөө һанамжа бэшэхэдээ, ехэбшэлэн һайшаагаа. Тиихэдэнь өөрөө Инстаграмда хуудаһа нээгээд, тэндээ дуулаһанаа буулгажа табидаг болооб. Нёдондо хабар энэ ажал эхилхэдээ, тиимэ олон зониие хамааруулха гэһэн бодол байгаагүй. Тиигэбэшье мүнөөдөө хуудаһандамни 4 мянга шахуу хүн хамааранхай. Юрын жолоошоной хуудаһанда яһала олон гэжэ һананаб.

- Тиимэ ааб даа. Интернет гээшын хүсэн эндэл гаража ерэнэ ха юм. Тэрэнэй ашаар арад зон таниие танидаг болоо. Буряадай гүрэнэй телерадиокомпаниин үнгэргэдэг Шэнэ жэлэй наадандашье оролсожо үрдеэ ха юмта.

- Буряадай телевидениин дамжуулгануудые хүтэлэгшэ Гунсыма Тудупова утаһаар залгажа, энэ үдэшэдэ дуулахыемни дурадхаа. Тиихэдэнь би юуншье гэжэ хэлэхэеэ ойлгохоёо болёод байгааб. Нэгэ бага амяа дараад, өөрөө ойлгоошьегүй байтараа, хабаадалсахаб гэжэ үгэеэ үгэжэрхёоб. «Байгал» театрай дуушан Гэрэлма Жалсановатай «Бэе бэеэ гамная» гэжэ Анатолий Андреев Гунга Чимитов хоёрой найруулһан ирагуу һайхан дуу Оперо болон баледэй театрай тайзан дээрэ хангюурдаха аза талаан тудаа. Концертын урда тээ яһала удаан бэлэдхэл хээбди, олон юумэндэ һурааб гэжэ хэлэхэ байнаб.

- Буряадайнгаа гол тайзан дээрэ гаража дуулаха арга боломжо хүн бүхэндэ, мэргэжэлтэ дуушадташье олдоод орхидоггүй ха юм даа. Тиимэһээ азатай байнат, амаршалая таниие.

- Баярлаа. Үнэхөөрөө, аргагүй һонин байна. Би урид хэзээшье иимэ томо тайзан дээрэ гаража үзөөдүй байгааб. Үшөө тиихэдэ мэдээжэ дуушантай хоолой ниилүүлэн дуулаха гээшэ тон хүндэтэй хэрэг гэжэ һананаб. Энэ түсэл үншэн үхибүүдэй гэртэ туһаламжа хэхэ зорилготойгоор зохёогдоһон юм ха. Эхэ эсэгын энхэрэлгүй үндыжэ байһан хүүгэдые багаханааршье һаань баярлуулааб гэжэ һанахадаа, зосоомни һайн байна. Шэнэ жэлэй эхиндэ ажалдаа ерэхэдэмни, сугтаа хүдэлдэг хүбүүдни намайгаа БГТРК ошожо хүдэлхэнь гэжэ хөөрэлдэжэ байба. Ноёмнай тоомгүй, ехэ шогууша хүн юм. Телевизорээр гараһанаймни һүүлдэ: «Жаргалнай маанадаа орхижо, БГТРК ошожо хүдэлхэнь», - гэһэн һураг гаргаһан байгаа бшуу. Тиигэжэ байжа бэе бэеэ шогложо, эбтэйгээр хүдэлдэг зон гээшэбди.

- Үгы, нээрээ, тон хаана хүдэлдэг хүмта?

- «Барис» гэдэг худалдаанай гэртэ жолоошоноор ажалланаб. Би өөрөө Хурамхаан аймагай Бархан нютагта гурбан хүүгэдэй ахань боложо түрэһэмби. Хара багаһаа жолоошон болохоёо һанагша һэм. Баабаймни бүхы наһаараа жолоошоноор ажаллаһан намтартай. Тиимэһээл жолоошон болохоб гэжэ ходол һанадаг һэм. Дунда һургуулияа дүүргээд, БГУ-да физикын багшын мэргэжэл шудалааб. Дээдэ һургуулиин һүүлээр Хурамхаанай 2-дохи дунда һургуулида багшалааб. Теэд хүйтэн уларилтай Хурамхаанда хани нүхэрни тааража ядахадань, хото руу зөөхэ баатай болоо һэмди. Тиигэжэ багынгаа хүсэл зорилгоор жолоошон болоолби даа. Утын харгыда эсээд унташахагүйн тула дуугаа дуулажа, Инстаграм хуудаһандаа толилжо эхилээ һэм.

- Дууладаггүй хүн үгы гэхэ. Хоолойнгоо хаба соо хүн бүхэн лэ дуулажа, сэдьхэлээ тэниилгэдэг ха юм. Харин бусадта һайшаагдаха гээшэ ондоо. Энэ һайхан хоолойтнай хаанаһааб? Эжы, абатнай дууладаг гү?

- Эжымнай балай дууладаггүй, харин абамнай һайхан хоолойтой. Хурамхаанай дэгэд холын Дэрээн нютагһаа гарбалтай абымни нагаса талань ехэ дууша зон юм. Аха дүү Санжиевууд гэжэ Баргажан голдоо, мүн Буряадтаашье мэдээжэ соёл уралигай ажалшад бии. Харин би һургуулидаа һуража байхадаа, һайндэрнүүдтэ, энэ тэрэ үдэшэ болоходо, дууладаг байгааб. Тиигэбэшье аймагай, уласай хэмжээндэ гаража дуулаагүйб. Нёдондо болотор юрэл гэртэхиндээ, нүхэдэйнгөө дүхэригтэ дуулаад ябааб.

- Теэд ганса дуунуудаа Инстаграм хуудаһандаа толилно бэшэт, урданай мэдээжэ кинофильмүүдые буряад хэлэндээ оршуулжа табинат.

- Минии үетэн «Джентльмены удачи» гэжэ кино хаража һуутараа, энээниие оршуулаад үзөө һаа гэжэ хэлээ һэн. Тиигэжэ хэлэхэтэйнь сасуу минии толгойдо үбһэндэ ябаһан тухай бодол ороодхибо. Тиигэжэ энэ кино буряадшалааб, һонирхоһон зон яһала олон байгаа. Нютагтам Саша гэжэ нэрэтэй яһала олон трактористнууд бии, тэдэмнай дундаа намайе хэлээ, намайе хэлээ гэлдэжэ байжа һүүлдэнь зугаалаа.

- Үшөө тиихэдэ хүүгэдтэ зорюулһан мультфильмүүдые оршуулһан байнат. Минии хүүгэд ехээр һонирхожо, энеэлдэжэ байжа, хэды дахин хараа. Энэ иихэдээ өөрөөшье мэдэнгүй байтараа, буряад хэлэеэ хүгжөөхэ хэрэгтэ хубитаяа оруулжа байна ха юмта.

- Мүнөөнэй сагта багашуулнай хуу телефон, телевизортээ няалдаад байдаг болонхой. Бидэнэй газаагуур үнжэдэг шэнги бэшэ. Тиимэ саг болоһон хойнонь тэрэ телефон, телевизорэйнь аргаар буряад хэлэндээ һонирхол татажа байгаагүй хадамнай ондоо арга һалаа.

- Саашадаа бэелүүлхэ ямар түсэбтэй байнат?

- Хэжэл байһан ажалаа хээд ябаха һанаатайб, ажабайдалдаа эгсэ һэлгэлтэ хэхэеэ байнагүйб.

- Зай, һайн бэлэйт!

Жаргал Раднаевай дурадхаһан гэрэл зураг

Автор: Булат БАДМАЕВ

Читайте также