Общество 21 фев 2020 2467

​​Байгалыемнай буляахань гү?

Амар сайн, хүндэтэ уншагшад! Шэнэ жэлэй эхилһэнһээ Байгал далаймнай олоной анхарал татаһаар. Анха түрүүн Гүрэнэй Дүүмын һунгамал Николай Будуев Байгалай нэрэ аяар холын Багамын олтирог дээрэ үмсэлбэ гэжэ дэмы шууяа татаа бэлэй.

Федеральна мэдэл доро

Харин һаяхана Федерациин Зүблэлые толгойлдог Валентина Матвиенко Байгал далай руу харасаяа үзүүрлэбэ. Тиихэдээ Ородой Холбоото Уласай Үндэһэн хуулида хубилалтануудые оруулхадаа, Байгал далайе федеральна мэдэлэй болгохые хараалха тухай хэлээ: «Байгал далайн түлөө ходо сэдьхэлни үбдэдэг. Үри һадаһадтаа бүтэн бүлеэн үлөөхын тулада аршалан хамгаалха хэрэгтэй. Ородой Холбоото Уласай хэдэн можо нютагуудай дэбисхэр дээрэ оршодог хадань би, жэшээнь, Байгалтай хабаатай федеральна тусхай территори байгуулха һэм. Тиигэжэл далайгаа бултадаа аршалан абархабди».

Теэдшье субъектнүүдэй зүбшөөл абаха хэрэгтэй гээд Валентина Матвиенко нэмэһэн байна. Теэд Буряадта дурадхалыень зүбшөөхэ зон олдохо гү?

Барнаашкые дурсаба

Үндэр тушаалта хатанай һанамжа буруушааһан улад социальна холбоон соо олон. Мэдээжэ сэтгүүлшэн Батодалай Багдаев Байгалыемнай буляажа абахань - Барнаашкын хэлээшэ бодотоор болохонь ха гэжэ дураа гутаһанаа мэдүүлбэ. Энэ пост доронь 60 гаран коммент уншанабди.

Валентина Сергеева:

- Барнаашкын хэлээшэ хуу үнэн. Бидэнэй наһан үнгэрнэ бэзэ, харин үхибүүднай яахаб?

Байгал далайн гүндэ хара алтан бии. Харин манай хүл дорохи алтыемнай бөөнэр хадагалаад байна. Луугай тархитай хүн иишэ ерээд, газарыемнай хатаагаад, ой тайгыемнай галдажархиха. Тиихэдэнь ногоон ургахаяа болихо. Гансал гантаһан тала үлэхэ. Алтамнай газар дороһоо гаража ерэхэ, хара алтамнай урдажа мэдэхэ. Ууха уһаяа алтаар худалдажа абадаг болохобди. Иигэжэ минии багахан байхада, буурал толгойтой үбгэд хүгшэд хэлсэгшэ һэн. Тэрэ сагта ойлгогшогүй һэм. Харин мүнөө энэ үльгэр домог бэшэ, үнэн байдалнай тиимэ болохо гэжэ бодоноб.

Гэсэр Будамшуев:

- Байгал далайе Ородой Холбоото Уласай нэгэ субъектын – Буряад Уласай мэдэлэй болгохыень дурадханаб. Нуураа аршалан хамгаалгада шэглүүлхынь тулада бүхы татабариин мүнгэ Буряадта үлөөхэ шухала.

Батодалай Багдаев:

- Нютагайнгаа газар уһа буряад арадай мэдэлэй баялиг болгохо хэрэгтэй.

Валентина Сергеева:

- Зүбшөөхэгүй. Үндэһэн хуулида газар тухай нэмэлтэ хубилалта оруулхыень Машков дурадхал оруулаа.

Facebook.com

Байгалай баруун эрьедэ

Буряадта Батодалай Багдаевһаа бэшэ бусад мэдээжэ хүнүүд Байгал далайн хуби заяагаар һанаата болоһон хэбэргүй. Гэбэшье Байгалай баруун эрьедэ оршодог хүршэнэрнай, илангаяа Эрхүү можын амбан захирагшын уялгануудые гүйсэдхэгшэ Игорь Кобзев энэ дурадхалые эрид зүбшөөнэгүйб гэжэ февралиин 17- до Засагай газарай зүблөөн дээрэ хэлэһэн байна. Тиигээд иигэжэ нэмэбэ: «Байгал далай хадаа Эрхүү можын болон Буряад Уласай таһаршагүй хубинь юм. Бултадаа аршалан хамгаалха ёһотойбди гээшэнь зүб. Теэдшье Байгалые хамгаалха тухай федеральна хуули бии ха юм. Мүнөө дээрээ тэрээндэ нэмэлтэ хубилалтанууд оруулагдажа байна. Тэрэнь хүрэхэ. Хуулитаар хамгаалха талаар саашадаа ажал ябуулагдажа байха». Гадна нютагай зоной һанамжа хараадаа абангүйгөөр ямаршье шиидхэбэри абтаха ёһогүй гэжэ Эрхүү можын амбан захирагша тэмдэглэһэн байна.

Аршалан хамгаалхын тулада

Байгал далайгаа федеральна мэдэлэй болгохые эрид эгсээр буруушаагшад олоншье һаа, али нэгэн зүбшөөгшэд дайралдана. Жэшээлхэдэ, Андрей Ринчиногой һанамжаар, дэлхэйн эрдэни зэндэмэни болодог нуурнай федеральна онсо территоринуудай тоодо оруулагдаха ёһотой. Юундэб гэхэдэ, Буряадай болон Эрхүү можын Засагай газарнууд даалгагдаһан үүргэеэ дүүргэжэ шаданагүй. Илангаяа Буряадай талаһаа Байгал далаймнай угаа ехээр бузарлагдажа байнхай.

Теэдшье аршалан хамгаалхын тулада заабол федеральна мэдэлэй болгохо хэрэгтэй юм гү? Үнэн дээрээ тиимэ хубилалта Россиин Үндэһэн хуулида оруулагдабал, Байгал далайгаа нютагай зон бүри алдажархина аа гүбди?

Автор: Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА

Читайте также