Общество 21 фев 2020 2928

​​Yнгэрhэн зуун жэлэй агшан зуура

Буда Раднаевич Ганжуров Хяагта аймагай Большой Луг һууринда хасагай гэр бүлэдэ түрэһэн юм.

1934 ондо тэрэ Сүбэгтэ-Харьяастын дүүрэн бэшэ дунда һургуулида һуража гараа. 1937 ондо Хяагтадаа Буряад-Монголой багшанарай техникум дүүргээ. 1939 оной октябрь һарада Улаан Сэрэгтэ албанда татагдаад, М.В.Фрунзын нэрэмжэтэ Омскын Улаан Тугта ниитэ сэрэгэй командна училищида эльгээгдээ. Тэрэнээ 1941 ондо дүүргээд, Омскын гарнизоной комендатурада НКВД-гэй сэрэгүүдэй комендантын туһалагшын тушаалда албаяа үргэлжэлүүлээ. 1941 оной июль һараһаа 1942 оной август болотор дайлалдаа. 364-дэхи Сибириин Омскын стрелково дивизиин бүридэлдэ миномётно ротын командир, штабай дарга, миномётно батальоной командир ябаа. Баруун-Хойто фронтын хамгаалалтын болон добтолгын байлдаануудта хабаадаа. Старая Русса хотодо добтолгын үедэ шархатаа, бүтүүгээр гэмтээ. Аргалуулһанайнгаа удаа БМАССР-эй Аха аймагай арадай болбосоролой таһагые даагшаар хүдэлөө.

Буда Раднаевич 1945 ондо Москвагай Улаан талмай дээрэ Илалтын Жагсаалда хабаадаһан юм. Буряад орондоо олондо мэдээжэ байһан. Буряадай АССР-эй габьяата багша сэрэгшэдэй, хилын харуулшадай болон ФСБ-гэй хүдэлмэрилэгшэдэй дунда ехэ хүндэтэй бэлэй.

Буда Раднаевичай наһанай нүхэр Ольга Андреевна Өөрлигэй дунда һургуулиин эхин ангинуудай багшаар хүдэлһэн.

Буда Раднаевич Ганжуровай наһанай нүхэр Ольга Андреевна Махутова Валя дүү басагантаяа Ахын эгээл гоё басагад байһан

Өөрлигэй дунда һургуули. 1939 он багта. Энэ гэрэл зураг харахада, нэгэ ангида ондо ондоо наһанай хүүгэд һурадаг байгаа гэжэ эли. Һурагшадай дунда Ольгын дүү хүбүүн Николай байна хаш.

Ганжуровтанай гэр бүлэ: Буда Раднаевич Ганжуров, наһанайнь нүхэр Ольга Андреевна, Евгений хүбүүниинь болон Вильяна басаганиинь

Ганжуровтанай гэр бүлэ Хяагта аймагай Большой Луг нютагта. Евгений хүбүүнтэеэ болон аша хүбүүн Юрий Махутовтай

Ольга Андреевна Ганжурова багшанартай Захаамин аймагай Цахир нютагта

Эсэргүүсэлэй тагнуулшад, Илалтын Жагсаалда хабаадагшад 1945 оной июниин 24-дэ, Илалтын Жагсаалай һүүлдэ

Өөрлигэй дунда һургуулиин эдэбхитэд: дороһоо 1-дэхи зэргэ: Гомбоев Чимит-Цырен, Тужинова Анна, Тулохонов (географиин багша), Махутова Оля, Арзухаев Аюша, Зангеев Виктор Васильевич (Өөрлигэй һургуулиин захирал);

2-дохи зэргэ: Цыренов Владимир Санжиевич (физкультурын багша – зүүн гарһаа гурбадахинь), Дамбаев Халтар (баруун гарһаа хоёрдохинь), бэшэниинь танигданагүй;

3-дахи зэргэ: Дугаров Соном Гомбоевич, Зангеев Владимир Васильевич (захиралай дүү хүбүүн), Цыренова Вера (Владимир Санжиевичай наһанай нүхэр), танигдаагүй хүн.

1934 он

Зүүн гарһаа һуунад: Буда Раднаевич, Ольга Андреевна; Ольга Андреевнагай эжы Полина Петровна Махутова, дүү хүбүүн Андрей Андреевич Махутов, захада – Николай Андреевич ахань.

Зогсонод: Буда Раднаевичай ординарец, Валентина Андреевна Махутова – Ольга Андреевнагай дүү басаган

Оксана ЦЫБДЕНОВА гэрэл зурагуудые дурадхаа

Автор: Аркадий БАТОМУНКУЕВАЙ түсэл

Читайте также